Voorstel verdere uitwerking eenrichtingsverkeer Pr. Julianastraat

26 mei 2023, 14:09

De gemeente Ommen blijft werken aan de ambitie van een groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen. Diverse maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum. Het college stelt de raad voor om in de Pr. Julianastraat een andere maatregel verder te gaan uitwerken: deels eenrichtingsverkeer in plaats van een knip via een beweegbare afsluiter.

Het centrum van Ommen heeft een nieuwe verkeersstructuur nodig om veilig, leefbaar en bereikbaar te blijven en die ruimte biedt voor de kansen in het centrum. In de afgelopen jaren is gebleken dat maatregelen om doorgaand verkeer op de Vechtkade te verminderen, niet werken. Daarom heeft de gemeenteraad in juli 2021 gekozen voor een ‘harde’ maatregel op de Vechtkade via een beweegbare afsluiter om doorgaand verkeer te weren. Er is toen ook gekozen om een ‘knip’ te plaatsen in de Pr. Julianastraat.

Ontwerpverkenning

De uitwerking startte met een ontwerpverkenning naar onder andere de ‘knips’ op de Vechtkade en in de Pr. Julianastraat. Over deze ontwerpverkenning (naar mogelijke subvarianten) is gesproken met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen in Ommen. Gesprekken vonden plaats tijdens een inloopavond en enkele werktafels en klankbordgroepen in de periode september-oktober 2022 (1e participatieronde).

Na deze stappen 2 en 3 zijn we nu, zoals aangegeven in onderstaande figuur, aangekomen bij stap 4 om te kiezen welke varianten verder worden uitgewerkt in een integraal maatregelenpakket.

Onderzoek alternatief

Naar aanleiding van zorgen en reacties uit de 1e participatieronde heeft de gemeente een alternatief voor de ‘knip’ op de Pr. Julianastraat onderzocht. Het alternatief betreft eenrichtingsverkeer in noord-zuidrichting tussen de A.C. van Raaltestraat en Vrijthof. In maart 2023 is het alternatief met gesprekspartners in 3e werktafel (bewoners centrum, horeca en ondernemers) en 3e klankbordgroep (met o.a. plaatselijke belangen, OOG, bewoners Zwolseweg, Fietsersbond en de Veiligheidsregio IJsselland) besproken. Na deze gesprekken en gelet op het raadsbesluit van juli 2021, stelt het college van burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad voor om het alternatief van eenrichtingsverkeer verder uit te werken in plaats van een ‘knip’.

Vervolg

Als de gemeenteraad hierover positief besluit, gaat de gemeente de maatregel van eenrichtingsverkeer in de Pr. Julianastraat verder uitwerken in een integraal maatregelenpakket. Hierin worden ook de overige maatregelen uitgewerkt, zoals de ‘knip’ op de Vechtkade, het opwaarderen van de N347, het aanpassen van de kruisingen bij de H. Mulertbrug en aanvullende maatregelen tegen sluipverkeer. Het integraal maatregelenpakket wordt vervolgens besproken met alle betrokkenen in een 2e participatieronde. Deze 2e participatieronde is gepland na de zomervakantie van 2023. Na deze participatieronde worden de ontwerpen van een voorkeursvariant aan het gemeentebestuur voorgelegd voor besluitvorming. Het onderzoek is te volgen via dit digitaal participatieplatform.