Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad bestaat uit inwoners van Ommen die zich betrokken voelen bij het Sociaal Domein Zij adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over beleid en beleidsuitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Participatiewet, Jeugdwet en WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Dat doen wij vanuit een onafhankelijke positie. 

Taken

De taken van de raad sluiten aan op de thema's van het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd en sociale cohesie en leefbaarheid. De raad kent daarmee vier werkgroepen.

De doelstelling van de Adviesraad  is:

Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de gemeente Ommen.

Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Ombudsfunctie

De Adviesraad is geen instantie waar u formeel bezwaar kunt maken tegen een beslissing van de gemeente. Als U daar hulp bij nodig heeft verwijzen we U naar Raad en Recht.

Wel horen we graag uw mening over het beleid van de gemeente. De Adviesraad bekijkt op basis van Uw ervaringen en kritiek wat beter kan. We hebben dus wel een ombuds’functie'. We zijn onafhankelijk en zullen Uw ervaringen en kritiek zorgvuldig behandelen.

Contact

Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein Ommen of iets met ons delen of bespreken?

Contact:

adviesraad.ommen@gmail.com
Adviesraad Ommen
p/a Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen