Sportsubsidies

Sportverenigingen of -instellingen kunnen gebruik maken van verschillende mogelijkheden voor eenmalige of meerjarige subsidies. De verschillende regelingen voor sportsubsidies staan in de beleidsregels subsidieverlening. Een meerjarige subsidie is beschikbaar voor organisaties die zich inzetten voor sport- en spelactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke beperking.

Opleiding

Er is een eenmalige subsidie beschikbaar voor opleidingen voor het sporttechnisch of bestuurlijke kader. Voor sporttechnisch kader gaat het om een door de rijksoverheid erkende sportopleiding. Bij bestuurlijk kader gaat het om een opleiding voor vrijwilligers in de sport. De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskosten tot een te bepalen maximumbedrag.

Structuur

Er is ook een eenmalige subsidie beschikbaar voor sportverenigingen die de structuur willen verbeteren. Deze subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot een te bepalen maximumbedrag. De volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • Maatregelen die leiden tot versterking van het functioneren van de sportvereniging;
  • Activiteiten die leiden tot de start van een nieuwe sportvereniging;
  • Projecten die bijdragen dat sportdeelname van jeugd en jongeren, 55-plussers, inwoners met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking wordt vergroot;
  • Het organiseren van activiteiten met een vereniging overstijgend lokaal, nationaal of internationaal karakter, die niet horen tot het reguliere wedstrijd- en trainingsprogramma en waardoor sport en gemeente zich profileren.

Sportaccomodaties

Voor de bouw, uitbreiding of renovatie van een sportaccommodatie is ook subsidie beschikbaar. Deze subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten tot een te bepalen maximumbedrag. Kosten van stichting, vervanging, renovatie of inrichting van clubgebouwen, tribunes, andersoortige horecavoorzieningen en sportaccommodaties die commercieel worden geëxploiteerd, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen

Een eenmalige subsidie kunt u uiterlijk zes weken vóór de start van de activiteit(en) aanvragen. Een (meer)jaarlijkse subsidie vraagt u uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Hierbij dient u ook een begroting in te dienen. U kunt uw verzoek voor een sportsubsidie mailen naar gemeente@ommen.nl. Hiervoor is geen aanvraagformulier beschikbaar.