Bomen kappen

Als u een boom wilt kappen, heeft u daar in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. Ook als de boom op uw eigen grond staat. Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online.

Bent u niet de eigenaar van de boom, of van de grond waarop de boom staat, dan heeft u schriftelijk toestemming nodig van de eigenaar om de aanvraag in te dienen.

Hoe werkt het aanvragen van een vergunning?

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje);
  • hoe groot de boom is;
  • de stamomtrek. Die kunt u meten vanaf 130 centimeter hoogte vanaf de grond;
  • waar de boom staat (adres) en locatie van de boom op het perceel (door middel van tekening of foto’s);
  • uw reden om te willen kappen;
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

Wachten met kappen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Als er gevaar is, en wachten niet verantwoord is, kunt u dit aangeven. De burgemeester kan dan eventueel toestemming geven voor directe noodkap.

De kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag zijn € 43,70.

Een medewerker van de gemeente beoordeelt de aanvraag op locatie. In de meeste gevallen kan dit vanaf de openbare weg. Is dit niet het geval, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Uw aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in weekblad het Ommer Nieuws. Hiermee krijgen belanghebbenden de kans om bezwaar te maken tegen uw voornemen voor het kappen. Binnen acht weken nadat u uw kapaanvraag heeft ingediend, neemt de gemeente een beslissing. Indien nodig kan de gemeente deze termijn met zes weken verlengen.

Nadat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning is goedgekeurd, moet u nog in ieder geval zes weken wachten voordat u kunt kappen. In deze periode wordt het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning opnieuw gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften en eventueel gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

In de volgende gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstand:

 • Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot.
 • Vruchtbomen, bestemd voor vruchtproductie en windschermen om boomgaarden.
 • Fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in bijzonder bestemde terreinen.
 • Kweekgoed.
 • Houtopstand die deel uit maakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:
  – ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;
  – ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal.
 • Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.
 • Houtopstanden die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving op last van het bevoegd gezag, zulks onverminderd het bepaalde in art. 4.4.6.
 • Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud.
 • Het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten.
 • Houtopstand die wordt geveld als gevolg van de uitvoering van een (bouw)werk overeenkomstig een vastgesteld bestemmingsplan, een vastgesteld wijzigings- of uitwerkingsplan of een planologische toestemming als bedoeld in artikel 2.12 van Wabo, waarbij bij de vorenstaande ruimtelijke besluiten is aangegeven welke houtopstanden dit betreft.
 • Houtopstand, indien voor het vellen daarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder b, van de Wabo is vereist.
 • Houtopstand met een stamomtrek van maximaal 95 cm (gemeten op 1,30 m hoogte van het maaiveld), voor zover deze houtopstand niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen.
 • Houtopstand die dood is, voor zover deze niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het voornemen voor het kappen van de boom. Om die reden wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning gepubliceerd op de gemeentepagina’s in weekblad het Ommer Nieuws.

Nadat een besluit is genomen over de aanvraag van de kapvergunning, wordt dit opnieuw gepubliceerd in het weekblad het Ommer Nieuws. Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften en eventueel gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.