Wegen

De gemeente Ommen beheert ongeveer vierhonderd kilometer weg: 339 kilometer weg ligt buiten de bebouwde kom, 63 kilometer van die wegen is onverhard. De resterende zestig kilometer ligt in de stad Ommen of in kernen en buurtschappen van de gemeente.

Voor het onderhoud op middellange termijn is gekozen voor de onderhoudsvariant CROW (optimaal). Deze onderhoudsvariant is er op gericht dat door de onderhoudsmaatregelen de restlevensduur van de wegconstructie wordt verlengd. Dat is duurzaam en kosteneffici├źnt.

Bermonderhoud
De gemeente Ommen onderhoudt de bermen op de volgende wijze:

  • maaien bermen: 1x of 2x per jaar;
  • onderhoud van bomen (berm): 1x per 6 jaar
  • afzetten van windsingels en onderbeplanting (struiken): 1x per 5 jaar

Bruggen, tunnels en duikers
De gemeente Ommen is eigenaar en beheerder van tunnels, bruggen en duikers in de openbare ruimte. Deze worden civieltechnische kunstwerken genoemd. Duikers zijn de verbindingen tussen sloten die bijvoorbeeld onder wegen door lopen. De gemeente is verplicht om deze kunstwerken te onderhouden.

Onkruidbestrijding verharde wegen

Straten en stoepen worden tijdens het groeiseizoen jaarlijks wordt vrijgehouden van onkruid. De gemeente voert de onkruidbestrijding uit met zogenaamde Weedit- I, waarmee zo min mogelijk bestrijdingsmiddel hoeft te worden gebruikt. Er vindt een geconcentreerde bespuiting van het onkruid plaats.