Natuurvriendelijk beheer

De gemeente Ommen onderhoudt zo’n 14 hectare gras binnen de bebouwde kom op een natuurvriendelijke wijze. Niet alles wordt op deze locaties ineens gemaaid. Zo krijgen meer planten de kans om te bloeien en kunnen er meer insecten overleven.

Steden en dorpen zijn geen natuurgebieden. Maar door een meer natuurvriendelijke inrichting en beheer en door te zorgen voor groene verbindingen met het buitengebied kunnen dieren de stad bereiken en zich er ook vestigen en zich door de stad verplaatsen.

Wanneer het groen in de stad jarenlang op een natuurvriendelijke wijze wordt beheerd, kan het zelfs een oase zijn voor insecten als vlinders.

Openbaar groen in centrum Ommen

Minder vaak maaien

De manier van maaien is een belangrijk onderdeel van het natuurvriendelijke beheer. Door maar één of twee keer per jaar te maaien, bijvoorbeeld in juni en september, kunnen gazons bloemrijker worden gemaakt. Als bij elke maaibeurt een deel (15 %) van de planten blijft staan, kunnen dieren en planten in een stedelijke omgeving prima overleven. In natuurvriendelijke begroeiingen komen niet alleen meer soorten vlinders voor, maar er kunnen ook andere dieren leven.

Ook in de winter, als niets meer bloeit, is niet alles gemaaid. Dat geeft eitjes, rupsen en poppen de kans te overwinteren. De eitjes van het zwartsprietkopje bijvoorbeeld worden in juli en augustus op grassen afgezet. Pas in het voorjaar komt de rups tevoorschijn. Als voor de winter alles wordt gemaaid verdwijnt deze vlindersoort.

Werkwijze

Om ervoor te zorgen dat dat de kruiden zich kunnen ontwikkelen, wordt er na de bloei en zaadvorming gemaaid. Dit maaisel wordt afgevoerd. Door het afvoeren van het maaisel verschraalt de bodem en wordt de grasmat meer open. Hierdoor krijgen zaden van kruiden de kans om te ontkiemen en te groeien. Onder andere planten als ereprijs, margriet en havikskruid krijgen zo de kans om te groeien.

Ongeveer veertien hectaren gras in de gemeente Ommen worden jaarlijks één tot hooguit twee keer gemaaid. Dit heeft kruiden de kans om zich te ontwikkelen.

Door de gehele gemeente Ommen zijn verschillende locaties aangewezen. Deze locaties zijn bepaald aan de hand van passend in de directe omgeving vanwege de aanwezigheid van bosplantsoen, bos of waterpartijen. Deel van een structuur waar planten en dieren kunnen leven en zich kunnen verplaatsen. Technische eisen (zoals de omvang van en bereikbaarheid voor machines).

Bekijk de locaties kruidenvegetaties.

Het normale maaien begint vanaf ongeveer april. Gazons of delen van gazons worden dan niet meer gemaaid waardoor het gras op die plekken langer wordt.

In het Groenbeheerplan 2014 – 2018 is als speerpunt onder andere de omvorming van een aantal gazons naar kruidenrijke vegetaties opgenomen. In 2017 is een start gemaakt met minder maaien op diverse plekken in de gemeente Ommen. De resultaten zijn in het groeiseizoen goed waarneembaar.

De plekken met kruidenrijke vegetaties bevinden zich op verschillende locaties in de gemeente Ommen. Bij de keuze voor deze locaties is rekening gehouden met:

  • De directe omgeving
    Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van bosplantsoen, bos of waterpartijen. Dit is een deel van een structuur waar planten en dieren kunnen leven en zich kunnen verplaatsen.
  • Technische eisen
    Onder meer met het oog op de bereikbaarheid voor machines.

Voor de veiligheid en toegankelijkheid worden stroken langs voet- en fietspaden, wegen en kruispunten gemaaid. Hierdoor blijven deze wegen en paden bruikbaar.

Gazons of trapvelden in uw buurt worden wekelijks gemaaid.

Teken kunnen overal aanwezig zijn, zelfs in uw tuin. Teken zitten vooral in (de buurt van) bossen en bosplantsoen, omdat ze de vochtige onderlaag nodig hebben om te overleven. In de kruidenrijke vegetaties ontbreekt deze noodzakelijke onderlaag.

Nee, uit ervaring is bekend dat bij minder maaien van gras geen toename van zwerfvuil plaatsvindt.

De gemeente Ommen is een agrarische gemeente met veel weidebouw. De grassen in de weiden produceren pollen. Deze pollen bevinden zich op kilometers hoogte in de lucht en verplaatsen zich over kilometers lange afstanden. Bij windstil weer vallen de pollen naar beneden.

Pollen kunnen ook afkomstig zijn van vroegbloeiende bomen en struiken. Tegenwoordig begint het pollenseizoen soms al in maart en loopt het door tot oktober.

Alleen door gezamenlijke inzet kunnen we de kwaliteit van uw buurt op niveau houden. Heeft u hier zelf ideeën voor? Wilt u bijvoorbeeld het groen in uw buurt onderhouden of adopteren met uw buurtbewoners? Of wilt u bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen? Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Voor vragen of meldingen over onveilige situaties kunt u contact met ons opnemen door middel van het online contactformulier. U kunt over onveilige situaties ook online een melding maken.