Cultuur- en erfgoedbeleid

In 2021 is de cultuur- en erfgoednota 2021-2030 vastgesteld. Een visiedocument dat op grond van de wensen van onze samenleving is opgesteld. Een agendavol speerpunten waaraan we de komende jaren samen gaan werken. De ‘we’ in dit verhaal zijn de inwoners van Ommen en wij als gemeente. Want cultuur is iets van ons allemaal.

Erfgoed

Ommen heeft een indrukwekkende, rijke historie die nog altijd goed zichtbaar is in het landschap. Bijvoorbeeld door de diverse landgoederen met fraaie huizen en de beschermde dorpsgezichten Vilsteren en Beerze.

Hoe met het materieel erfgoed om moet worden gegaan, is vastgelegd in de erfgoednota ‘Toekomst voor erfgoed Ommen. Hierin staat het door de gemeente vastgestelde beleid ten aanzien van monumenten en archeologie. De Cultuur- en erfgoednota 2021-2030 bouwt voort op dit beleid en geeft nieuw beleid over hoe we omgaan met immaterieel erfgoed.

De kerndoelen uit de erfgoednota zijn:

  • Behouden: inventariseren, beschrijven, benoemen, beschermen en beheren van erfgoed.
  • Ontwikkelen: bewerken en stimuleren dat het erfgoed consequent wordt betrokken bij ruimtelijke processen en aansluiting vindt bij andere beleidsterreinen.
  • Beleven: zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed.

In de nota is het monumentenbeleid en archeologie-beleid gecombineerd.