Overzicht collegeleden

mr. drs. J.M. (Hans) Vroomen
mr. drs. J.M. (Hans) Vroomen

Telefoon: 14 0529
Informatie

Portefeuille

 • Beleidscoördinatie en uitvoering wettelijke taken
 • Openbare orde, veiligheid & horecabeleid
 • Handhaving algemeen, drank en horeca, reclamebeleid, recreatie, parkeren
 • Promotie, (strategische) communicatie en burgerparticipatie (coördinatie proces Ommer akkoord)
 • Intergemeentelijke samenwerking ((regionale) economische zaken en externe economische betrekkingen) en grensoverschrijdende aangelegenheden (Euregio, Hanze, Recke)
 • Aandeelhouderschappen
 • Personeel en Organisatie (inclusief ontvlechting BOH)
 • Dienstverlening (bestuurlijke visie)
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 Nevenfuncties (voortvloeiend uit functie)

 • Lid / portfeuillehouder financiën dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst IJsselland
 • Voorzitter dagelijks bestuur Meldkamer Oost Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid algemeen bestuur Euregio
 • Lid Euregioraad
 • Voorzitter Baron Mulertstichting
 • Voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken Vechtdal
 • LID VNG-commissie  College van Arbeidszaken
Persoonlijke website