Burgerinitiatief

U kunt als inwoner van de gemeente Ommen gebruik maken van het recht op burgerinitiatief. Als u een idee of een voorstel heeft waar de gemeenteraad iets mee zou kunnen doen, kunt u de raad verzoeken dit onderwerp op de raadsagenda te zetten en daar over te praten.

Door middel van het burgerinitiatief krijgen inwoners van de gemeente Ommen meer invloed op het gemeentebestuur. U dient uw verzoek in bij de voorzitter van de raad. De raadsgriffie is het inhoudelijke aanspreekpunt en zorgt voor begeleiding en afhandeling.

Binnen een termijn van maximaal acht weken wordt uw initiatiefvoorstel besproken in de raadsvergadering en volgt daar ook het besluit voor uitvoering.

Burgerinitiatief indienen

Inhoud burgerinitiatief
Een burgerinitiatief moet zo concreet mogelijk zijn. Het is een voorstel, een plan met onderbouwing. In uw voorstel gaat u in op de volgende punten:

  • Wat is het doel, wat wilt u bereiken?
  • Wat moet worden gedaan of misschien nagelaten om dat doel te bereiken (inzet middelen)?
  • Wat is er voor de uitvoering nodig? Welke stappen moeten worden gezet?
  • Hoe ziet de globale raming van de kosten eruit?

Actieve inbreng
Het burgerinitiatief kan niet zonder toestemming van de initiatiefnemers worden veranderd. De initiatiefnemers hebben en houden een actieve inbreng doordat zij in de raadscommissie een toelichting geven en daar hun voorstel verdedigen. Ook is het mogelijk deel te nemen aan de beraadslagingen in de raad.

Van de initiatiefnemers mag worden verwacht dat zij zich goed verdiepen in het betreffende onderwerp om zo met een zo concreet mogelijk voorstel te komen. Zij zullen moeten onderzoeken wat er allemaal nodig is om hun plan te realiseren.

Spelregels

Er gelden een paar spelregels die zijn vastgelegd in de Verordening Burgerinitiatief. Dat zijn onder meer de volgende:

  • Het moet gaan om een onderwerp waarvan duidelijk is dat het meer mensen bezighoudt en dat uitstijgt boven individuele belangen. Een burgerinitiatief moet daarom door een minimaal aantal van 25 inwoners met  hun handtekeningen worden gesteund. Dat kunnen (afhankelijk van het onderwerp) bijvoorbeeld buurtbewoners zijn of  leden van een vereniging, of ouders van een school.
  • De minimale leeftijdsgrens voor de initiatiefnemers is 14 jaar. Dat biedt kansen voor jongeren om ook met goede en leuke plannen naar de gemeenteraad te gaan.
  • De raad moet wel iets te zeggen hebben over het onderwerp. Immers, als niet de raad maar het college erover gaat, heeft het geen zin de raad te vragen het op zijn agenda te zetten. B&W gaan bijvoorbeeld over het onderhoud van de openbare speelplekken, daarvoor moeten burgers niet bij de raad zijn.
  • Het onderwerp moet niet alleen een vraag over het gemeentelijk beleid inhouden. Om daar meer over te weten te komen, staan andere wegen open. Denk daarbij aan het spreekrecht in raadscommissies, een afspraak met de wethouder of een telefoontje met de behandelend ambtenaar.
  • Als het onderwerp een klacht of een bezwaar is, zijn daar weer andere procedures voor.
  • Als het een onderwerp is waarover de raad kort geleden al een besluit heeft genomen, wordt daar niet nog een keer over gepraat.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.