Indienen verzoek burgerinitiatief

Door middel van onderstaand formulier kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en hierover een besluit te nemen. Het voorstel moet ten minste door 25 inwoners van Ommen van 14 jaar en ouder worden ondersteund.

Met een handtekeningenlijst moet duidelijk zijn of voldoende Ommenaren het voorstel ondersteunen. De handtekeningenlijst moet zijn voorzien van namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de verzoekgerechtigden die het verzoek ondersteunen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de voorbeeld handtekeningenlijst.

Download de voorbeeld handtekeningenlijst (Word, 19,2 kB)

Onderwerpen
Een burgerinitiatief mag gaan over alle onderwerpen die de gemeente aangaan. Alleen de volgende onderwerpen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief:

  • onderwerpen die indruisen tegen hogere wet- en regelgeving;
  • de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft, dan wel waarvan de uitvoering overigens niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
  • privé-belangen;
  • vragen over het gemeentelijk beleid;
  • handelingen en gedragingen van ambtsdragers waartegen een klacht kan worden ingediend op basis van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht of een door de gemeente vastgestelde klachtenregeling;
  • een bezwaar- of (hoger) beroepschrift in de zin van artikel 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen besluiten van het gemeentebestuur;
  • fiscale aangelegenheden;
  • de interne bedrijfsvoering en gemeentelijke arbeidsvoorwaarden;
  • onderwerpen waarover korter dan twee jaar geleden voor de indiening van het burgerinitiatief door het gemeentebestuur een besluit is genomen;
  • de benoeming van personen.

Vul uw gegevens in

Indienen burgerinitiatief

Uw voorstel
Gegevens eerste vertegenwoordiger
Gegevens tweede vertegenwoordiger
Gegevens derde vertegenwoordiger
Handtekeningen
Verstuur gegevens

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.