Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen.

Als u bezwaar indient, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelt de gemeente uw bezwaarschrift. Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) moet het besluit in heroverweging nemen.

Hiervoor vraagt het bestuursorgaan advies aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Tijdens een hoorzitting wordt zowel aan de burger als aan het bestuursorgaan de mogelijkheid gegeven om hun standpunten toe te lichten. Daarna stelt de commissie een advies op. Het team Juridische Zaken vormt het secretariaat van de commissie.

De commissie bezwaarschriften bestaat uit de onderstaande leden. Allen zijn niet in dienst van de gemeente Ommen. Zij zijn onafhankelijk en brengen advies uit aan de gemeente.

 • mr. C.E. Wolf
 • mr. L.P.V.A. Roijakkers
 • mr. E.H.H. Schelhaas
 • L. van der Tol
 • mr. H. ten Hoven
 • mr. C.E.J.M. Vertegaal-Kerssemakers
 • mr. M.J. Boezelman
 • mr. M.H. van Haeften
 • mr. H. Kruize
 • mr. E. Maalsen

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Jaarverslag 2016 PDF724 KBDownload
Jaarverslag 2015 PDF817 KBDownload
Jaarverslag 2014 PDF416 KBDownload
Jaarverslag 2013 PDF645 KBDownload

Indienen bezwaar

U kunt kosteloos een bezwaarschrift schriftelijk indienen op het volgende adres:

Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

Voeg bij uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende informatie:

 • Naam en adres van degene die het bezwaarschrift indient.
 • Datum van uw bezwaarschrift.
 • Tegen welk besluit (datum, kenmerk) uw bezwaren zich richten.
 • Redenen waarom u het niet eens bent met het genomen besluit.
 • Indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit.

U moet het bezwaarschrift opsturen binnen 6 weken na de verzenddatum, die op het besluit staat vermeld. Als op het besluit geen verzenddatum staat vermeld, dan is het besluit verzonden op dezelfde dag als het genomen is.

U kunt het bezwaarschrift ook via DigiD (voor burgers)  en E-herkenning (voor organisaties) insturen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Bij deze brief bevindt zich meer informatie over de verdere behandeling van het bezwaarschrift.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen
Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking? Dan kunt u hiervoor een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente.

Vechtdal Centraal
Besluiten die betrekking hebben op de openbare ruimte, bijvoorbeeld bouwvergunningen of sloopvergunningen, worden (meestal) gepubliceerd op de gemeentelijke pagina's in de Vechtdal Centraal. De Vechtdal Centraal verschijnt iedere dinsdag huis aan huis.

Bij die besluiten staat vermeld wanneer het besluit is gepubliceerd en tot wanneer de mogelijkheid van bezwaar open staat.

Procedure

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u te maken met:

 • Hoorzitting
 • Advies
 • Beslissing op het bezwaar
 • In beroep
 • Verzoek om voorlopige voorziening

Hoorzitting
Als u een bezwaarschrift indient, ontvangt u in de meeste gevallen een uitnodiging voor een hoorzitting op het gemeentehuis. Bij een hoorzitting zijn een voorzitter en twee commissieleden aanwezig.

Bekijk de planning van hoorzittingen

Deze hoorzitting is openbaar. Dit betekent dat er toehoorders, waaronder de pers, aanwezig kunnen zijn. In het geval van vertrouwelijke zaken kunt u bij de commissie een verzoek indienen om de hoorzitting achter gesloten deuren te houden.

Tijdens een hoorzitting krijgt u als eerste de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente de gelegenheid om de zaak toe te lichten. Soms zijn er ook andere belanghebbenden aanwezig die het woord kunnen voeren. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen voor het geven van meer informatie of een toelichting.

Advies
Nadat alle partijen zijn gehoord, bespreken de commissieleden de zaak daarna in een besloten vergadering. Vervolgens stelt de commissie bezwaarschriften een advies op voor het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Meestal duurt dit enkele weken. U ontvangt een kopie van dit advies.

Het kan zijn dat na de hoorzitting nog een nader onderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld een onderzoek door deskundigen. Dan houdt de Commissie Bezwaarschriften het advies aan. U ontvangt hierover nader bericht.

Beslissing op het bezwaar
Op basis van dit advies neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaarschrift. De gemeente doet haar best om dat te doen binnen twaalf weken na het aflopen van de bezwarentermijn. Op grond van de wet moet dat ook. Soms lukt dat echter niet; u krijgt daar dan bericht over (verdagingsbesluit). De termijn wordt dan met zes weken verlengd.

Meestal stemt de beslissing op het bezwaar overeen met het advies van de Commissie Bezwaarschriften. De gemeente mag echter ook afwijken van het advies. De redenen hiervoor staan dan vermeld in het besluit.

In beroep
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kunt u een beroep instellen bij de Rechtbank. U dient dan binnen zes weken na de verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift een brief (uw beroepschrift) te sturen aan:

Rechtbank Overijssel
Sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Bij het beroepschrift zendt u het besluit waartegen u beroep aantekent mee. Verder vermeldt u in uw beroepschrift uw naam, adres en de redenen waarom u beroep aantekent. U kunt ook beroep instellen als de gemeente niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening
Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit in principe mag worden uitgevoerd.

Om dit te voorkomen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in Zwolle. De Voorzieningenrechter kan dan bepalen dat de uitvoering van het besluit wordt geschorst totdat op het bezwaar of beroep is beslist. De voorziening kunt u sturen aan:

Rechtbank Overijssel
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.