Forensenbelasting

U ontvangt een aanslag forensenbelasting als u, zonder in de gemeente een hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor u of uw gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houdt.

Het gaat hierbij uitdrukkelijk om het kunnen gebruiken en niet om het daadwerkelijke aantal dagen dat u in uw gemeubileerde woning verblijft. Voor het opleggen van de aanslag is het werkelijk gebruik van de gemeubileerde woning niet van belang. Onder een 'gemeubileerde woning' vallen niet alleen (recreatie)woningen, maar ook bijvoorbeeld stacaravans en chalets.

Forensenbelasting wordt altijd achteraf opgelegd. De aanslag forensenbelasting 2020 wordt vanaf 2021 opgelegd.

U kunt een bezwaarschrift indienen via DigiD.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening forensenbelasting.

Tarief 2020

De forensenbelasting wordt gebaseerd op de heffingsmaatstaf voor de onroerende- zaakbelastingen (ozb). Deze waarde is vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Als u geen aanslag onroerende-zaakbelastingen van de gemeente Ommen ontvangt voor uw gemeubileerde woning, omdat uw gemeubileerde woning deel uit maakt van een recreatieterrein dat voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is afgebakend als één object, is er geen afzonderlijke waarde voor uw object bepaald. U ontvangt dan een aanslag forensenbelasting voor een vast bedrag. In 2020 is dit € 201.

Tarief 2021

Vanaf 2021 wordt er voor ieder object forensenbelasting geheven naar waarde. Ook als uw gemeubileerde woning onderdeel uit maakt van een recreatieterrein dat voor de Wet WOZ is afgebakend als één object. Het vaste bedrag is komen te vervallen. 

Voor 2021 zijn de tarieven als volgt vastgesteld. 

Vast bedrag (geen afzonderlijke (WOZ-)waarde voor vastgesteld): € 201 (tarief 2020)

(WOZ-)waarde gemeubileerde woning
Lager dan 20.000: € 205 (tarief 2021)
20.000 tot 40.000: € 425 (tarief 2021)
40.000 tot 60.000: : € 645 (tarief 2021)

Lager dan 60.000: € 634 (tarief 2020)

60.000 of meer, maar minder dan 100.000: € 857 (tarief 2020)
60.000 of meer, maar minder dan 100.000: € 872 (tarief 2021)

100.000 of meer, maar minder dan 140.000: € 1.105 (tarief 2020)
100.000 of meer, maar minder dan 140.000: € 1.125 (tarief 2021)

Hoger dan 140.000: € 1.328 (tarief 2020)
Hoger dan 140.000: € 1.352 (tarief 2021)

Bezwaar maken

Als u van mening bent dat een aanslag onterecht aan u is opgelegd, kunt u binnen zes weken na de dag van de dagtekening schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de gemeente Ommen.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de volgende gegevens:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • uw telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • de dagtekening;
  • het aanslagnummer;
  • de grond(en) van het bezwaar.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift leidt niet tot automatisch uitstel van betaling. Als u uitstel van betaling wenst, dient u dit schriftelijk aan te geven. Dit kan afzonderlijk bij de invorderingsambtenaar, maar kan ook in het bezwaarschrift worden aangegeven.

Kwijtschelding
Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de aanslag forensenbelasting.

Online bezwaarschrift indienen voor inwoners
Online bezwaarschrift indienen voor ondernemers