Inspraakreactie geven of zienswijze indienen

De gemeente geeft bewoners de kans om mee te denken over het gebruik van de ruimte in de gemeente Ommen. Tijdens de ontwikkeling van een bestemmingsplan kunt u op verschillende momenten uw mening geven over het plan. Onder meer door het indienen van een inspraakreactie of zienswijze.

Als er een voornemen is om een bestemmingsplan te wijzigen, wordt dit vooraf bekendgemaakt. Belanghebbenden en inwoners krijgen op die manier de mogelijkheid om te reageren op de plannen.

In bepaalde gevallen wordt in de voorbereidingsfase van zo'n wijziging van een ruimtelijk plan eerst een voorontwerp opgesteld. Als ingezetene of belanghebbende kunt u in dat geval op dit voorontwerp een inspraakreactie geven. Een voorontwerp ligt zes weken ter inzage. In deze periode kunt u een inspraakreactie indienen. De ontvangen reacties worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze indienen
Na de voorbereidingsfase maakt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf het moment dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, heeft u zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze kunt u aangeven op welke onderdelen van een plan u het wel of niet eens bent. De ontvangen reacties worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad neemt uw zienswijze mee bij het besluit over van het bestemmingsplan. Binnen twaalf weken nadat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, streeft de gemeenteraad er naar een besluit te nemen over de vaststelling van dit plan. Eventueel kan ervoor worden gekozen om het plan op basis van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen.

Na de behandeling van uw zienswijze ontvangt u een afschrift van het besluit van de gemeenteraad. Houd er rekening mee dat het niet of niet op tijd indienen van een zienswijze gevolgen heeft voor het kunnen indienen van beroep tegen het vaststellingsbesluit.

Indienen beroepschrift
Als een bestemmingsplan wordt vastgesteld, heeft u na de bekendmaking van de ter inzage legging van dit besluit nog zes weken de tijd voor het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan wel belanghebbende zijn en eerst een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Voor het indienen van een beroepschrift worden kosten (griffierecht) in rekening gebracht.

Voor de behandeling van uw beroepsschrift heeft de rechter twaalf maanden de tijd. Binnen die periode vindt de hoorzitting plaats. Zo'n zes weken na de zitting volgt de uitspraak van de rechter. Van genoemde termijnen kan de rechter afwijken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.