Plan wijzigen of herzien

Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. Als uw plannen niet passen in het geldende bestemmingsplan, kunt u door middel van een verzoek toestemming vragen om uw plannen uit te voeren.

Als uw (ver)bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, kan de gemeente hiervan afwijken met een omgevingsvergunning. De gemeente kan ook besluiten tot een wijziging van het bestemmingsplan. U kunt hiervoor een procedure starten.

Hiervoor zijn de volgende twee mogelijkheden, die ook in onderstaande volgorde in gang moeten worden gezet:

De verzoeken worden alleen in behandeling genomen als een aanvraagformulier (volledig) is ingediend. Aan het in behandeling nemen van de verzoeken zijn kosten verbonden.

U kunt de stukken samen met uw aanvraagformulier per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
Afdeling Ruimtelijk Domein
Team Ruimte & Vergunningen
Postbus 100
7730 AC Ommen

De afhandeling van een verzoek om planologische principe-verzoek neemt doorgaans 6 tot 8 weken in beslag. De afhandeling van een verzoek om formele planologische procedure is aan wettelijke termijnen op grond van de Wro verbonden.

Plan voorleggen

Uw bouwplan past niet binnen het bestemmingsplan, maar u wilt wel weten of de gemeente positief is over uw idee. Dan kunt u uw plan voorleggen aan de gemeente, voordat u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. U doet dan een principe-verzoek.

Bij een principe-verzoek beoordeelt de gemeente de haalbaarheid van uw plan. Na de beoordeling doet de gemeente een planologische principe-uitspraak. Het voordeel is dat u uw plan niet meteen in detail uit hoeft te werken. Als de gemeente door middel van de principe-uitspraak instemt met uw plan, kunt u daarna een omgevingsvergunning aanvragen.

Aanvraagprocedure
Een planologische principe-uitspraak vragen aan de gemeente gaat als volgt:

  • U levert het aanvraagformulier in met bijlagen, zoals een situatietekening, gevelaanzichten, plattegronden en foto's van de oude en nieuwe situatie.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging
  • De gemeente maakt indien nodig een afspraak met u om uw plan te bespreken. Bij deze afspraak bespreekt de gemeente met u of voor uw plan het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en of het plan past in het provinciale en gemeentelijke beleid.
  • De gemeente beoordeelt uw plan stedenbouwkundig en geeft randvoorwaarden voor een eventuele vervolgprocedure.

Plan wijzigen

Als u een bestemmingsplan wilt wijzigen of herzien, kunt u een formele planologische procedure (Word, 134 kB) starten. Hiervoor moet u wel eerst een planologische principe-uitspraak hebben ingediend.

Daarnaast moet u zelf een inrichtingsplan en vervolgens een bestemmingsplan laten opstellen. Een formele planologische procedure duurt van voorbereiding tot aan vaststelling ongeveer een jaar.

Aanvraagprocedure
Een bestemmingsplanprocedure duurt van voorbereiding tot vaststelling vaak een jaar. In de voorbereiding worden de onderzoeken verricht en het bestemmingsplan opgesteld.

Als het ontwerpplan voldoet aan alle voorwaarden en eisen en er is een akkoord van de provincie en het ministerie van VROM, start de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Deze procedure duurt circa een half jaar.

Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het plan vast. Bij beroep heeft de bestuursrechter (Raad van State) het laatste woord.

Aanleveren ruimtelijke kwaliteitsplan

HandreikingIn het buitengebied geldt voor een aantal bouwplannen de verplichting om een ruimtelijk kwaliteitsplan aan te leveren. Er zijn twee soorten ruimtelijke kwaliteitsplannen:

  • de basisinspanning
  • de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Bij besluitvorming op een principeverzoek geeft de gemeente aan welk soort ruimtelijk kwaliteitsplan van toepassing is.

Basisinspanning
Het ruimtelijk kwaliteitsplan Basisinspanning heeft alleen betrekking op het eigen erf. Hierin moet worden aangegeven op welke wijze in het bouwplan rekening wordt gehouden met de kenmerken van de omgeving en hoe het bouwplan landschappelijk wordt ingepast.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Het ruimtelijk kwaliteitsplan Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is breder. Ook hierin moet worden aangegeven op welke wijze in het bouwplan rekening wordt gehouden met de kenmerken van de omgeving en de landschappelijke inpassing, maar moet eveneens inzicht worden geboden in de extra investering die wordt gedaan.

Handreiking
De gemeente heeft een Handreiking gemaakt hoe een dergelijk plan kan worden gemaakt. U kunt deze gebruiken bij het indienen van een concreet bouwplan of bij een wijziging van het bestemmingsplan, waarbij een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt gevraagd.

Op dit moment is alleen een Handreiking (PDF, 587 kB) beschikbaar voor de ruimtelijke kwaliteitsplannen (basisinspanning). Een Handreiking voor plannen met KGO is in de maak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.