Cultuur in Ommen

In Ommen krijgen kunst en cultuur de ruimte. In de cultuurnota 'Met elkaar' is het gemeentelijk cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 verwoord.

Voor de komende jaren zet de gemeente in op de volgende thema’s: 

  • Cultuureducatie
  • Bibliotheekwerk
  • Toekomstbestendige organisaties
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuur en Marketing
  • Vervolg Cultuurarrangement
TitelTypeGrootteDownload
Cultuurnota 'Met elkaar' PDF725 KBDownload

Cultuureducatie

Het is van wezenlijk belang om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met cultuur. De gemeente wil een afgestemd en samenhangend cultureel aanbod voor kinderen en jongeren in onze gemeente realiseren, waardoor deze doelgroep in aanraking komt met zoveel mogelijk culturele disciplines en waarbij ze volop de gelegenheid krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De gemeente wil dit bereiken door de samenwerking tussen voorschoolse aanbieders, het onderwijs en de culturele aanbieders te blijven stimuleren. 

Bibliotheekwerk

De gemeente wil de rol van de bibliotheek in het maatschappelijk domein benutten en versterken. De basis voor de uitwerking is gelegd in de toekomststrategie van de bibliotheek Ommen, waarin is aangegeven dat de bibliotheek haar dienstverlening wil verbreden en inwoners wil ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de kinderen en jongeren en kwetsbare groepen in de gemeente.

De gemeente streeft naar een vraaggericht aanbod, waarbij de samenwerking tussen de bibliotheek en ander partijen een eerste vereiste is. Om dit te kunnen realiseren wordt in de komende jaren stapsgewijs aan de volgende speerpunten gewerkt: het optimaliseren van de uitleenbibliotheek, het integreren van de fysieke en digitale bibliotheek en het versterken van de educatieve functie, de ontmoetingsfunctie en de positie van de bibliotheek.

Toekomstbestendige organisaties

De maatschappij is volop in beweging. Organisaties zullen moeten kunnen omgaan met veranderende wensen, behoeften en ontwikkelingen. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen, worden organisaties ook geconfronteerd met een veranderende rol van de overheid.

De gemeente gaat er van uit dat mensen in eerste instantie voor zichzelf en elkaar zorgen. Dit betekent dat inwoners en hun sociale omgeving eerst zelf aan zet zijn voor de kwaliteit van de samenleving. Daarvoor is soms ondersteuning nodig. De gemeente stimuleert initiatieven in de samenleving, maar neemt deze niet over.

De gemeente is bereid om met organisaties, die daar behoefte aan hebben, in gesprek te gaan om te onderzoeken of en hoe de gemeente ondersteuning kan bieden in de ontwikkeling naar een vitale, toekomstbestendige organisatie.

Cultureel erfgoed

De gemeente Ommen kent een rijke historie, waar we trots op mogen zijn. De gemeente wil het lokale cultureel erfgoed een plek geven in cultuureducatieve programma's. Door op zoek te gaan naar sporen in de eigen omgeving ervaren en beleveren kinderen en jongeren het lokale cultureel erfgoed.

De gemeente wil zich er ook voor inzetten dat tradities die van generatie op generatie zijn overgedragen worden doorgegeven aan onze jongeren. Door de samenwerking tussen het Cultuurhistorisch Centrum Ommen en het onderwijs te stimuleren wil de gemeente de Canon van Ommen onder de aandacht brengen bij kinderen en jongeren. 

De gemeente wil het erfgoed ook meer onder de aandacht brengen en open stellen voor een groter publiek. Samen met de partners wil de gemeente zorg dragen voor duidelijke aanwijzingen in de openbare ruimte en via de moderne media.

Cultuur en Marketing

Om Ommen tot een aantrekkelijke gemeente te maken, wil de gemeente bij de uitvoering van de marketingstrategie de waarde van cultuur zo optimaal mogelijk benutten.

Evenementen dragen bij aan een levendig (cultuur)klimaat, het aantrekkelijk maken van Ommen voor haar eigen inwoners en bezoekers, de positionering van Ommen als gastvrije gemeente en de lokale economie. De gemeente wil evenementen incidenteel en structureel blijven subsidiëren. 

Voor een goede onderlinge afstemming van evenementen is één evenementenjaaragenda cruciaal. De gemeente wil met betrokken partijen in overleg om te onderzoeken of en hoe tot één evenementenagenda voor Ommen, en zo mogelijk op termijn voor het hele Vechtdal, kan worden gekomen.

De rijke cultuurhistorie van en het brede culturele aanbod in Ommen is interessant voor eigen inwoners en bezoekers. De gemeente wil in overleg met betrokken partijen onderzoeken hoe de Ommer cultuur zo optimaal mogelijk kan worden vermarkt, de aanwezige voorzieningen en activiteiten maximaal kunnen worden benut en inwoners, gasten en toeristen op een centrale plek van informatie kunnen worden voorzien.

Vervolg Cultuurarrangement

In de periode 2013-2016 heeft de gemeente dankzij het Cultuurarrangement van de provincie een extra impuls kunnen geven aan het gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente wil daar graag een vervolg aan geven, waarbij zij zich onder meer wil richten op de ontwikkeling en organisatie van de vier zogenaamde Vechtdalcultuurparels (de Ommer Bissingh, Festival de Vecht, het Explosion Festival en de Programmering Bostheater) en de organisatie van de Kunst Cultuurweek Ommen, met speciale aandacht voor het stadsdichterschap en de Cultuurprijs Ommen.

Binnen het Cultuurarrangement is een samenwerking in het Vechtdal ontstaan. Daar waar het meerwaarde heeft en mogelijk is wil de gemeente die samenwerking voortzetten en zo mogelijk versterken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.