Sportsubsidies

Als sportvereniging of instelling kunt u gebruik maken van verschillende mogelijkheden voor eenmalige of meerjarige subsidies.

De verschillende regelingen voor sportsubsidies zijn beschreven in de gemeentelijke beleidsregels (PDF, 162 kB).

Een meerjarige subsidie is beschikbaar voor organisaties die zich inzetten voor sport- en spelactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking.

Opleidingen
Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie bij opleidingen voor het sporttechnisch of bestuurlijk kader. Voor sporttechnisch kader gaat het om een door de rijksoverheid erkende sportopleiding. In het geval van bestuurlijk kader gaat het om een opleiding voor vrijwilligers in de sport. De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskosten tot een te bepalen maximumbedrag.

Structuur
Ook is er een eenmalige subsidie beschikbaar voor sportverenigingen die de structuur willen verbeteren. Deze subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot een te bepalen maximumbedrag. De volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking:

  • maatregelen die leiden tot versterking van het functioneren van de sportvereniging.
  • activiteiten die leiden tot de start van een nieuwe sportvereniging.
  • projecten die ertoe bijdragen dat sportdeelname van jeugd en jongeren, 55 plussers, allochtonen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking wordt vergroot.
  • het organiseren van activiteiten met een verenigingsoverstijgend lokaal, nationaal of internationaal karakter die niet horen tot het reguliere wedstrijd- en trainingsprogramma van sportverenigingen en waardoor sport en gemeente zich profileren.

Sportaccommodaties
Bij de bouw, uitbreiding of renovatie van een sportaccommodatie kunt u eveneens een beroep doen op de gemeente voor een subsidie. Deze subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten tot een te bepalen maximumbedrag.

Kosten van stichting, vervanging, renovatie of inrichting van clubgebouwen, tribunes, andersoortige horecavoorzieningen en sportaccommodaties die commercieel worden geëxploiteerd, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Aanvragen

Een eenmalige subsidie kunt u uiterlijk zes weken vóór de start van de te subsidiëren activiteit(en) aanvragen. Een (meer)jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Sport en Cultuur van de afdeling Maatschappelijk Domein.