Kapvergunning

Als u een boom wilt kappen, heeft u daar in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. Ook als de boom op uw eigen grond staat. Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online. 

Bent u niet de eigenaar van de boom, of van de grond waarop de boom staat, dan heeft u schriftelijk toestemming nodig van de eigenaar om de aanvraag in te dienen.

Naar het Omgevingsloket Online

Voor uw aanvraag heeft u de volgende informatie nodig:

 • De reden van de aanvraag om een kapvergunning.
 • De stamomtrek. Die kunt u meten vanaf 130 centimeter hoogte vanaf de grond.
 • Locatie van de boom op het perceel (door middel van tekening of foto's)

Een aanvraag wordt onder meer getoetst aan:

 • het bomenbeleidsplan van de gemeente Ommen;
 • de natuurwaarde van de boom;
 • de landschappelijke waarde van de boom;
 • de cultuurhistorische waarde van de boom;
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de boom;
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom.

Afhandeling van uw aanvraag

Een medewerker van de gemeente beoordeelt de aanvraag op locatie. In de meeste gevallen kan dit vanaf de openbare weg. Is dit niet het geval, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Uw aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentepagina's in weekblad het Ommer Nieuws. Hiermee krijgen belanghebbenden de kans om bezwaar te maken tegen uw voornemen voor het kappen. Binnen acht weken nadat u uw kapaanvraag heeft ingediend, neemt de gemeente een beslissing. Indien nodig kan de gemeente deze termijn met zes weken verlengen.

Nadat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning is goedgekeurd, moet u nog in ieder geval zes weken wachten voordat u kunt kappen. In deze periode wordt het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning opnieuw gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften en eventueel gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

Geen vergunning nodig

In de volgende gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstand:

 • Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot.
 • Vruchtbomen, bestemd voor vruchtproductie en windschermen om boomgaarden.
 • Fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in bijzonder bestemde terreinen.
 • Kweekgoed.
 • Houtopstand die deel uit maakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:
  - ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;
  - ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal.
 • Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.
 • Houtopstanden die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving op last van het bevoegd gezag, zulks onverminderd het bepaalde in art. 4.4.6.
 • Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud.
 • Het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten.
 • Houtopstand die wordt geveld als gevolg van de uitvoering van een (bouw)werk overeenkomstig een vastgesteld bestemmingsplan, een vastgesteld wijzigings- of uitwerkingsplan of een planologische toestemming als bedoeld in artikel 2.12 van Wabo, waarbij bij de vorenstaande ruimtelijke besluiten is aangegeven welke houtopstanden dit betreft.
 • Houtopstand, indien voor het vellen daarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder b, van de Wabo is vereist.
 • Houtopstand met een stamomtrek van maximaal 95 cm (gemeten op 1,30 m hoogte van het maaiveld), voor zover deze houtopstand niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen.
 • Houtopstand die dood is, voor zover deze niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen.

Bezwaar maken

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het voornemen voor het kappen van de boom. Om die reden wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning gepubliceerd op de gemeentepagina's in weekblad het Ommer Nieuws.

Nadat een besluit is genomen over de aanvraag van de kapvergunning, wordt dit opnieuw gepubliceerd in het weekblad het Ommer Nieuws. Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften en eventueel gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.