Aanleg fietspad Varsen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de aanleg van fietspad Varsen.

Aard en omvang van de opdracht:
Aanleg van een fietspad met wildroosters en de aanleg van een fietsbrug.

De opdracht bestaat uit:

 • Opruimwerkzaamheden van bestaande afrastering.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Betonwerkzaamheden.
 • Aanbrengen nieuwe fietsbrug.
 • Aanbrengen nieuwe afrastering en hekken.

Uitgangspunten:
a. Gunningscriterium op basis van beste prijs / kwaliteit verhouding.
b. Uitvoeringsperiode: september 2018 tot en met 12 oktober 2018

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • Van 19 tot en met 29 juni 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 2 juli 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 3 juli 2018: eventuele loting.
 • 3 juli 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 29 juni 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. 

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 3 juli 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

Geschiktheidseis 1
Ervaring met het beschermen van de aanwezige flora en fauna, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 200.000.

Hieronder wordt verstaan:

 • het nemen van maatregelen ter voorkoming van schade aan bestaande flora en fauna;
 • uitvoering van de werkzaamheden binnen een beperkte werkruimte (maximaal acht meter breedte) om overlast en hinder aan bestaande flora en fauna te minimaliseren;
 • het aanbrengen van een fietsbrug met minimale gevolgen voor bestaande flora en fauna.

Geschiktheidseis 2
Ervaring met een omgevingsmanagement, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 200.000.

Onder omgevingsmanagement wordt verstaan:

 • het nemen van maatregelen ter voorkoming/ beperking van overlast naar de directe omgeving;
 • het op de hoogte stellen en houden van de stakeholders;
 • dat de bereikbaarheid van aanwonenden en direct belanghebbenden gegarandeerd dient te zijn;
 • het adequaat afhandeling van klachten en/of opmerkingen van de stakeholders.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. U dient één en ander concreet te onderbouwen.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u  een tevredenheidsverklaring van een afgerond project te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Met uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.