Beveiligingsdiensten

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de uitvoering van beveiligingsdiensten voor de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen.

Aard en omvang van de opdracht:
Levering beveiligingsdiensten voor gemeentelijke gebouwen.

De opdracht bestaat uit:

 • Meldkamerdiensten (alarmcentraledienst)
 • Alarmopvolging
 • Opening en sluitronde
 • Inhuur van surveillance (incidenteel)

Uitgangspunten:
a. Gunningscriterium op basis van beste prijs / kwaliteit verhouding.
b. Raamovereenkomst voor 36 maanden met optie tot verlengen.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 11 tot en met 25 juni 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Hardenberg en Ommen.
 • 26 en 27 juni 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 27 juni 2018: eventuele loting.
 • 28 juni 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 juni 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 28 juni 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onder andere op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld:

 • Geschiktheidseis 1
  Inschrijver en diens werknemers dienen te voldoen aan de eisen die van toepassing zijn op de levering van de beveiligingsdiensten, waaronder:
  a) Beschikking over een vergunning van het Ministerie van Justitie in kader van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.
  b) Het beschikken over een ND-nummer, toegekend door het Ministerie van Justitie ten behoeve van de uitvoering van alarmopvolging.
  c) De meldkamer dient door het Ministerie van Justitie erkend te zijn en daartoe bij dit Ministerie onder een PAC-nummer te zijn geregistreerd.
  d) De inschrijver verklaart dat zijn personeelsleden die worden ingezet, op betrouwbaarheid zijn gescreend door Justitie en beschikken over een door Justitie afgegeven legitimatiebewijs.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met het leveren van de genoemde beveiligingsdiensten bij minimaal drie opdrachtgevers gedurende een periode van drie jaar per opdrachtgever, waarbij bij iedere opdrachtgever voor minimaal tien objecten conform de in de opdracht genoemde beveiligingsdiensten worden geleverd. 

Daarnaast zijn in de aanbestedingsleidraad enkele andere geschiktheidseisen opgenomen. Zoals beschikken over voldoende financiële middelen, kwaliteitszorg, milieumanagementsysteem en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden na inschrijving opgevraagd/beoordeeld.

Belangrijk

 • Van geschiktheidseis 1 dient u een schriftelijk bewijs aan te leveren.
 • Referenties zijn niet ouder dan drie jaar, gerekend vanaf publicatiedatum van deze aanbesteding.
 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - omschrijving geleverde diensten (tenminste de diensten die in de Opdracht zijn omschreven);
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Vragen?
Met uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden, of het uploaden van tevredenheidsverklaring(en) kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.