Bouwrijpmaken Boerenerven te Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouwrijpmaken Boerenerven te Ommen'.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

 • Ca. 25.000m2 grond ontgraven en verwerken t.b.v. aanleg watergangen en bouwrijpmaken bouwkavels;
 • Ca. 1.500m1 vrij verval riool en duikers;
 • Ca. 700m1 drukriool met gemalen;
 • Ca. 650m2 asfalt en 1.000m2 elementenverharding;
 • Ca.60 are aanplant bosschage.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een UAV-GC contact met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 20 augustus 2014 t/m 4 september 2014: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen;
 • 4 september 2014: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 5 september 2014: om 08.30 uur eventuele loting;
 • 9 september 2014: versturen aanbestedingsstukken;
 • 7 oktober 2014: indienen inschrijving;
 • 14 oktober 2014: gunning;
 • 31 maart 2015: oplevering.

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 4 september 2014 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 5 september 2014. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 9 september 2014 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen twee jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met UAV-GC, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 400.000;
 • Ervaring met twee soortgelijke projecten bouwrijpmaken, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project met een minimale omvang van € 400.000.

Wij vragen u de tevredenheidsverklaringen en het proces-verbaal van oplevering te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.