Groot onderhoud wegen 2014

De gemeenten Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2014'. Het werk wordt omschreven door een RAW-bestek.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • kant frezen / zagen asfaltbetonverharding;
 • frezen asfaltbetonverharding;
 • frezen terrein;
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond;
 • opnemen elementenverharding;
 • verwerken asfaltbeton (ca. 8.000 ton);
 • aanbrengen slijtlagen (ca. 175.000 m2);
 • herstraten elementenverharding;
 • aanbrengen grasbetonstenen;
 • egaliseren en inzaaien bermen;
 • bijkomende werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding wordne op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich uiterlijk 20 maart 2014 online aanmelden.

Let op: stuur bij uw aanmelding van drie soortgelijke projecten een proces-verbaal van oplevering mee! Anders kan uw aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Geschiktheidseis
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseis beoordeeld:

 • Ervaring met drie soortgelijke projecten van aard en omvang, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering.

Inschrijvers die voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 17 maart gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.