Groot onderhoud wegen 2017 te Ommen en Hardenberg

De gemeenten Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2017 te Ommen en Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Circa 5300 ton uitvullingen en tussenlagen.
 • Circa 1800 ton SMA.
 • Circa 7200 ton tijdelijke deklagen.
 • Circa 137000 m2 oppervlakte behandeling.
 • Circa 16000 m2 grasbetontegels.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 14 december 2016 tot en met 13 januari 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen en Hardenberg en de Bestuursdienst.
 • 16 tot en met 18 januari 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 19 januari 2017: om 08.30 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg.
 • 1 februari 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 22 februari 2017: indienen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 7 juli 2017 uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden, op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten, maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten hebben hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 13 januari 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 19 januari 2017.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 1 februari 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:

  • Openbaar vervoersbedrijven;
  • Weekmarkt en/of evenementen;
  • Bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  • Werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Eén en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd!

In het Excel-bestand (12,5 kB) kunt u invullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u in zowel .xls als .pdf-format aan te leveren.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw melding terzijde gelegd. Indien het excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding eveneens terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.
Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.