Groot onderhoud wegen 2018 in Ommen en Hardenberg

De gemeenten Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2018 in Ommen en Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Circa 4.000 ton uitvullingen en tussenlagen.
 • Circa 4.000 ton SMA.
 • Circa 5.800 ton tijdelijke deklagen.
 • Circa 94.000 m2 oppervlakte behandeling.
 • Circa 9.600 m2 grasbetontegels (nieuw en herleggen).

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning onder voorbehoud:

 • Woensdag 13 december 2017 tot en met vrijdag 12 januari 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen en Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • Maandag 15 tot en met woensdag 17 januari 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 18 januari 2018: om 08:30 uur eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 1 februari 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 21 februari 2018: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 24 juli 2018: uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeenten  hebben hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 12 januari 2018 online aanmelden. 

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 18 januari 2018.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 1 februari 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op de onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven;
  - weekmarkt en/of evenementen;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: alleen de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.
 • In het Excel-bestand (13 kB) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. U dient dit bestand zowel in .xls als .pdf-format aan te leveren.
 • Als het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.