Groot onderhoud wegen 2019 te Ommen en Hardenberg

De gemeente Ommen en Hardenberg zullen binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2019 te Ommen en Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Ca. 4000 ton uitvullingen en tussenlagen;
 • Ca. 3000 ton SMA;
 • Ca. 700 ton tijdelijke deklagen;
 • Ca. 200 ton DGD (dunne geluidsreducerende deklagen);
 • Ca. 52000 m2 oppervlakte behandeling;
 • Ca. 16000 m2 herstraten;
 • Ca. 1300 m2 aanbrengen betonverharding in rijbanen;
 • Ca. 5300 m2 aanbrengen asfaltwapening.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 7 februari t/m 1 maart 2019 vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en gemeente Ommen.
 • 4 maart t/m 6 maart 2019 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 7 maart 2019 om 08:30 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg;
 • 7 maart 2019 versturen aanbestedingsstukken;
 • 28 maart 2019 indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen;
 • 24 juli 2019 uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 maart 2019 online aanmelden

Procedure
De aanmeldingen zullen eerst worden beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 7 maart 2019 in het gemeentehuis van Hardenberg. 

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle geselecteerde bedrijven, 7 maart 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken toegestuurd krijgen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn zullen daarover per email worden geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000.

Hieronder verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:

 • openbaar vervoersbedrijven;
 • weekmarkt en/of evenementen;
 • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
 • werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: alleen de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. U dient één en ander concreet te onderbouwen.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.
 • In het Excel-bestand (12,6 kB) kunt u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u aan te leveren in zowel .xls- als .pdf-format.

Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Met uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.