Herinrichting Prinses Julianastraat en Schurinkstraat in Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Herinrichting Pr. Julianastraat en Schurinkstraat in Ommen'.

Meer en achtergrondinformatie over de herinrichting is te vinden op de website van de gemeente Ommen.

Aard en omvang van het werk:

 • Omgevingsmanagement
 • Verkeersmaatregelen
 • Opnemen en afvoeren elementen verharding circa 3000 m2
 • Opnemen en afvoeren trottoir/opsluitbanden circa 1200 meter
 • Frezen asfaltverharding circa 5500 m2
 • Aanbrengen asfaltverharding circa 800 ton
 • Aanleg bestrating circa 4500 m2
 • Aanbrengen trottoir/opsluitbanden circa 1500 meter
 • Aanbrengen trottoirkolken circa 50 stuks 

Uitgangspunten:

 • Standaard RAW bestek
 • Gunningscriterium op basis van laagste prijs

Planning onder voorbehoud:

 • 10 tot en met 21 december 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 8 januari 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 10 januari 2019 om 09.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis van Ommen.
 • 25 januari 2019: versturen aanbestedingsstukken.
 • 18 februari 2019: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 21 december 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 10 januari 2019 om 09.00 uur in het gemeentehuis van Ommen.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 25 januari 2019 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het herinrichten van een doorgaande weg in stedelijk winkelgebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in stedelijk winkelgebied in één afgerond project met een minimale omvang van € 300.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Dit met name ten aanzien van bereikbaarheid omgeving tijdens de uitvoering.

Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:

 • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
 • werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
 • hulpdiensten, huisvuilophaaldienst en onderhoudsdiensten.

Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.