In-company-training Lezersgericht schrijven / Verbeteren schrijfvaardigheid

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het aanbieden van een in-company-training.

De opdracht bestaat uit onderdelen die zoveel als mogelijk gecombineerd moeten worden: 

1. Lezersgericht schrijven met inachtneming van de juiste interne formats.
2. Verbeteren kwaliteit van (juridische) brieven.

Ad 1.
Medewerkers moeten bij het opstellen van een document vooraf goed beseffen voor wie (bijvoorbeeld college, raad, externe organisaties, of inwoners) het document wordt geschreven en wat de boodschap moet zijn. Te lang, te veel jargon, te technisch, tussenzinnen, berekeningen... Allemaal aspecten van lezersgericht, effectief en efficiënt schrijven.

Daarnaast zijn diverse interne formats beschikbaar die gehanteerd moeten worden. Regelmatig constateren we dat niet of niet het juiste format wordt gehanteerd. Daarbij is sprake van verschillende wijzen van invulling, waardoor er geen eenduidigheid is in bestuurlijke behandelvoorstellen. Voor bestuurs- en raadsleden is dit verwarrend.

We stellen voor om een inmiddels binnen een afdeling veel gebruikte methode organisatiebreed in te voeren. Bij dit onderdeel willen we, naast het lezersgericht schrijven, ook aandacht besteden aan integraliteit en de interne procedures.

Ad 2.
Naast een algemene cursus lezersgericht schrijven is er behoefte aan een specifieke cursus waarbij wordt ingegaan op het schrijven van uitgaande brieven en beschikkingen. Uitgaande brieven vragen om een helder en leesbaar, foutloos document en dat vraagt specifieke vaardigheden. 

Voor beide onderwerpen geldt dat taalniveau B1 het uitgangspunt is. Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Taalniveau B1 is goed te begrijpen voor alle opleidingsniveaus waarvoor wordt geschreven.

Uitgangspunt bij het aanbieden van de cursussen is dat alle collega's die bestuurlijke behandelvoorstellen en/of uitgaande brieven maken, deelnemen aan één of beide cursussen. Anders bereiken we geen eenduidigheid en geen gezamenlijk beeld. Voor overige collega's geldt een facultatieve deelname. Een precies aantal is niet bekend, maar het zal gaan om ongeveer honderd medewerkers.

Naast het aanbieden van de cursussen later dit jaar worden bij de uitvraag ook het houden van zogenaamde 'onderhoudscursussen' meegenomen voor een periode van twee jaar. Dat wil zeggen in 2017 de volledige cursussen starten en voor het jaar 2018 en 2019 'onderhoudscursussen'.

Planning selectieprocedure
De planning is als volgt:

  • 3  tot en met 14 juli 2017: aankondiging oproep op de websites van de gemeente Hardenberg, de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
  • 17 en 18 juli 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
  • 18 juli 2017: versturen aanbestedingsstukken per e-mail.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 14 juli 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 18 juli 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Geschiktheidseis 1
De inschrijver moet door middel van drie referenties aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met het verzorgen van soortgelijke trainingen bij gemeentelijke overheden. Een referentie dient minimaal in te gaan op:

  • Ervaring met het verzorgen van dergelijke trainingen.
  • Geschiktheid van de trainers.
  • Oordeel van de opdrachtgever.
  • Oordeel van de cursisten (zowel op inhoud als over de trainers)

Indien een referentie niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Wij behouden ons het recht voor om contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Wij vragen u de online aanmelding met de gevraagde bewijsstukken (referentie) te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.