Ingenieursdienst Herinrichting Prinses Julianastraat en Schurinkstraat Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de ingenieursdienst herinrichting Prinses Julianastraat en Schurinkstraat in Ommen.

Er is besloten om de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat her in te richten/opwaarderen tot een erftoegangsweg plus. Het plan wordt in een interactief proces met bewoners, bedrijven en overige stakeholders uitgewerkt. Met hen wordt onder deskundige begeleiding twee opties voor een plan gemaakt waarbij de doelstellingen zijn verwerkt.

Deze twee plannen worden tijdens een tweede brede bewonersavond presenteert en op basis van reacties en deskundigheid wordt een voorkeur uitgesproken. 

De gemeente heeft de beheersing van het gehele werkproces en het omgevingsmanagement als een risico gekwantificeerd. Daarom wordt de inschrijving van de ingenieursdienst beoordeeld op basis van 'Plan met Beste Prijs Kwaliteit Verhouding'. 

Aard en omvang opdracht:

 • Inzet interactieve planvorming
  Tijdens een bijeenkomst met bewoners en stakeholders wordt een interactieve werkgroep gevormd. Met de uitkomst wordt door het in te zetten bureau twee opties (stift)schetsontwerpen gemaakt en globaal doorgerekend.

  In augustus/september 2018 zijn de volgende bijeenkomsten met de werkgroep waarbij de opties verder worden uitgewerkt. Het in te zetten bureau ondersteunt deze werkgroep met schetsen en vakkundige (verkeerskundige) inbreng.

  Vervolgens worden de plannen breed met de omgeving gedeeld. De reacties worden medio oktober 2018 met een door het bureau geproduceerd Definitief Ontwerp aan het college voorgelegd.
 • RAW bestek en aanbesteding
  Naar aanleiding van het Definitief Ontwerp dienen de nodige onderzoeken, metingen en werkzaamheden te worden uitgevoerd om te komen tot een standaard RAW bestek en een meervoudig onderhandse aanbesteding procedure met geplande aanbesteding begin januari 2019.
 • Directievoering, omgevingsmanagement.
  Na gunning bestek wordt de directievoering, toezicht/omgeving management op basis van bestede tijd uitgevoerd door het bureau.

Uitgangspunten:
a. Gunningscriterium op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.
b. Looptijd / Uitvoeringsperiode van medio juli 2018 tot en met medio 2019.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 11 tot en met 22 juni 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 25 en 26 juni 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 28 juni 2018 om 09.00 uur: eventuele loting in gemeentehuis van Ommen.
 • 28 juni 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 10 juli 2018: indiening inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vier bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 22 juni 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 28 juni 2018 om 09.00 uur in het gemeentehuis van Ommen.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op donderdag 28 juni 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met verkeerskundige ondersteuning bij planvorming in een interactieve werkgroep, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van €300.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met het onderhandelen met stakeholders en uitvoerende aannemer civiel in stedelijk winkelgebied, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.
 • Geschiktheidseis 3
  Ervaring als omgevingsmanager/toezichthouder met omgevingsmanagement en toezicht tijdens uitvoering van een reconstructie in een stedelijk winkelgebied, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.

Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:

 • Openbaar vervoersbedrijven.
 • Weekmarkt en/of evenementen.
 • Bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
 • Werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving'wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: enkel tekst zoals 'omgevingsmanagement', 'directievoering' of 'projectleiding' of omgevingsmanager/toezichthouder in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. U dient een en ander concreet te onderbouwen.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring van een afgerond project te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Met uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.