Ingenieursdienst Westflank in Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de civieltechnische ingenieursdienst Westflank in Ommen.

Het project Vecht voor het centrum is een lopend project in de gemeente Ommen. Het onderdeel Westflank omvat de herontwikkelingsmogelijkheden in het westelijk deel van het centrum. De afgelopen jaren zijn diverse infrastructurele aanpassingen gedaan, gebouwen opgericht en of in aanbouw. We verwachten dat de werkzaamheden in 2020 zijn afgerond.

Aard en omvang van het werk

 • Directievoering/projectleiding
  Het voor de jaren 2018 tot en met 2020 in regie, circa 400 uur verzorgen van civieltechnische directievoering en projectleiding.
 • Eveneens voor bovengenoemde jaren in regie, circa 950 uur de volgende diensten leveren:
  - omgevingsmanagement en toezicht ten behoeve van begeleiden van civieltechnische werkzaamheden.
  - civieltechnisch werkvoorbereider/tekenaar.
  - kostendeskundige ten behoeve van actualiseren van de exploitatieraming

Uitgangspunten
De werkzaamheden worden gegund als raamovereenkomst aan de partij die, naar oordeel van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, binnen een plafondbedrag een projectleider (€ 70 per uur) en een werkvoorbereider/tekenaar en omgevingsmanager (€ 65 per uur) aanbiedt, die zo veel mogelijk aan de functievereisten voldoen. 

Planning (onder voorbehoud)

 • 27 november tot en met 8 december 2017: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 10 en 11 december 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 13 december 2017 om 13.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis van Ommen.
 • 13 december 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 21 december 2017: uiterste termijn indienen inschrijving. 
 • Week 2 2018: gunning

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier ingenieursbureaus in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 8 december 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op woensdag 13 december om 13.00 uur.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 13 december 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat de in te zetten medewerkers in de afgelopen drie jaar ervaring hebben opgedaan met alle onderstaande punten.

 • Geschiktheidseis 1
  Directievoerder/projectleider. Ervaring in het onderhandelen met projectontwikkelaars en uitvoerende aannemer civiel in stedelijk winkelgebied. Dit aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond of lopend project van opdrachtgever.
 • Geschiktheidseis 2
  Omgeving manager/toezichthouder. Ervaring met omgevingsmanagement en toezicht tijdens uitvoering van een reconstructie in een stedelijk winkelgebied. Dit aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond of lopend project van opdrachtgever.

Let op: enkel de tekst 'directievoering/projectleiding c.q. omgevingsmanager/toezichthouder in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. U dient één en ander concreet te onderbouwen.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam
  - Financiële omvang
  - Opleverdatum
  - Contractvorm
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.