Ingenieursdiensten De Vlierlanden – De Vlierbrink 1A, 1B en 1C

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de 'ingenieursdiensten De Vlierlanden – De Vlierbrink 1A, 1B en 1C'. 

Het project De Vlierlanden is een lopend project in de gemeente Ommen. De Vlierbrink is de grootste kern van De Vlierlanden. Fase 1A en 1B van deze kern zijn reeds bouwrijp gemaakt. Fase 1C is momenteel in voorbereiding om bouwrijp te worden gemaakt.

Aard en omvang van het werk
De omvang van het totale projectgebied De Vlierlanden – De Vlierbrink fase 1A, 1B en 1C betreft ongeveer achttien hectare. Het woonrijpmaken wordt niet in één keer in zijn geheel gerealiseerd, maar in afzonderlijke deelopdrachten, gespreid in de tijd.

Het woonrijpmaken van de fases moet worden voorbereid door middel van een RAW-raamovereenkomst en vervolgens worden aanbesteed. De beoogde totale looptijd van de voorbereiding en realisatie wordt geschat op ongeveer drie jaar, tot en met 31 december 2020.

De fasering van het werk is afhankelijk van de afname en bebouwing van de woningbouwkavels. De realisatie van het werk wordt per fase verleend, waarbij door middel van de raamovereenkomst verdere onderverdeling in deelopdrachten mogelijk is.

 Vanwege de onderlinge samenhang en overlap tussen de faseringen en deelopdrachten prefereert de gemeente Ommen de projectleiding en voorbereiding woonrijpmaken fase 1A tot en met 1C, alsmede het verzorgen van de aanbesteding, directievoering en toezicht onder te brengen bij één ingenieursbureau. Deelopdracht 1 en 2 worden bij gunning direct in opdracht gegeven en moeten ook direct aanvangen.

Deelopdracht 1
Deelopdracht 1 (vaste prijs) betreft:

 • Opstellen van civieltechnische ontwerp voor het woonrijpmaken fase 1A, 1B en 1C, de engineering en opstellen van een RAW-raamovereenkomst.
 • Opstellen kostenraming.
 • Verzorgen aanbestedingsprocedure.
 • Beheersen van de opdracht (onder andere planning, aansturing, overleg, coördinatie en afstemming).

Deelopdracht 2
Deelopdracht 2 (regie) betreft:

 • Directievoering en toezicht bouwrijpfase 1A en 1B (resterende werkzaamheden).
 • Directievoering en toezicht bouwrijpfase 1C.

Deelopdracht 3
Deelopdracht 3 (regie) betreft:

 • Directievoering en toezicht woonrijpfase 1A en 1B.

Deelopdracht 4
Deelopdracht 4 (regie) betreft:

 • Directievoering en toezicht woonrijpfase 1C.

Inzet directievoering en toezicht in brede zin: onder andere raakvlakken- en omgevingsmanagement, toezicht ten behoeve van begeleiden van civieltechnische werkzaamheden, inzet civieltechnisch werkvoorbereider/tekenaar en kostendeskundige ten behoeve van actualiseren van de exploitatieraming.

Uitgangspunten

 • De werkzaamheden worden gegund aan de partij met de laagste fictieve inschrijving (BPKV), waarbij de gunningscriteria zijn: prijs, omgevings- en raakvlakkenmanagement.
 • Mijlpalen:
  - 30 maart 2018: alle (civieltechnische) voorbereidingen dienen zover te zijn voltooid, dat de aanbestedingsprocedure uit deelopdracht 1 (woonrijpmaken fase 1A, 1B en 1C) op deze datum kan starten.
 • Looptijd van het totaal van de deelopdrachten bedraagt circa 3 jaar.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • Van 30 november tot en met 14 december 2017: marktverkenning; advertentie op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en termijn voor aanmelding gegadigden.
 • 15 december 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 20 december 2017: om 08.30 uur (eventuele) loting in het gemeentehuis van Ommen.
 • 20 december 2017: verzenden offerteaanvraag.
 • 10 januari 2018: voor 12.00 uur uiterste termijn stellen van vragen.
 • 12 januari 2018: verzenden nota van inlichtingen.
 • 19 januari 2018: voor 12.00 uur uiterste termijn indienen offerte inschrijvingen.
 • 22 januari 2018: uitslag en voorlopige gunning.
 • 24 januari 2018: kick off, aanvang deelopdracht 1 en 2.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de GWW-adviessector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 14 december 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 20 december 2017 om 08.30 uur in het gemeentehuis in Ommen.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven op 20 december 2017 de aanbestedingsdocumenten gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen. 

Gegadigde moet aantonen, middels een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever, dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1:
  Het opstellen van civieltechnische ontwerpen voor woonrijpmaken, inclusief de engineering, kostenraming en RAW-raamovereenkomst voor een uitbreidingslocatie (woonwijk) met een omvang van minimaal 100 woningen.
 • Geschiktheidseis 2:
  Ervaring met directievoering en toezicht (bouw- en woonrijpmaken) met een omvang van minimaal 100 woningen.
 • Geschiktheidseis 3:
  Ervaring met raakvlakkenmanagement bij de voorbereiding en realisatie van bouw- en woonrijpmaken.
 • Geschiktheidseis 4:
  Ervaring met omgevingsmanagement bij de voorbereiding en realisatie van bouw- en woonrijpmaken.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Projectnaam met korte toelichting waarin de ervaring binnen het referentieproject wordt aangetoond.
  - Financiële omvang.
  - Opleverdatum.
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.