Onderzoeks-, advies- en toezicht werkzaamheden civieltechnische kunstwerken in Ommen en Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start voor de gemeenten Ommen en Hardenberg binnenkort de meervoudig onderhandse aanbesteding voor 'Onderzoeks-, advies- en toezicht werkzaamheden civieltechnische kunstwerken in Ommen en Hardenberg'.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Het uitvoeren van een nadere technische inspectie aan een 20-tal civieltechnische kunstwerken (objectpaspoorten vanuit een eerdere globale visuele inspectie wordt beschikbaar gesteld) en uitwerken in een rapportage.
 • Het voeren van overleg met de opdrachtgever om te komen tot een keuze van uit te voeren onderhoud aan civieltechnische kunstwerken in 2017.
 • Het opstellen van een onderhoudscontract welke uiterlijk 1 september 2017 dient te zijn aanbesteed.
 • Het begeleiden van het aanbestedingstraject.
 • Het houden van toezicht op de uitvoering van het contract (tweede helft 2017).

De aanbesteding vindt plaats op basis van een raamcontract met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 1 tot en met 12 mei 2017: marktverkenning, aankondiging op de websites van de gemeenten Ommen, Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 15 en 16 mei 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 17 mei 2017: om 08.30 uur eventuele loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • 17 mei 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 07 juni 2017: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de beide gemeenten maximaal vier adviesbureaus, actief in de civiele techniek en zwaartepunt 'onderhoud civieltechnische kunstwerken', in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten  hebben hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 12 mei 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee adviesbureaus geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 17 mei 2017. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde adviesbureaus de offerteaanvraag op 17 mei 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Afgeronde onderzoeken naar de staat van civieltechnische kunstwerken.
 • Geschiktheidseis 2
  Het opstellen van civieltechnische onderhoudscontracten.
 • Geschiktheidseis 3
  Het houden van toezicht tijdens de uitvoeringsperiode op de onderhoudswerkzaamheden aan civieltechnische kunstwerken.

Dit aan te tonen met één of meerdere (maximaal drie) tevredenheidsverklaring(en) van de opdrachtgever van een afgerond project met een minimale omvang van € 40.000.

Tevredenheidsverklaring
In het Excel-bestand (12 kB) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand moet in zowel .xls als .pdf-formaat worden aangeleverd.

Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw melding terzijde gelegd. Als het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd. U kunt de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.  Adviesbureaus die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.