Raamovereenkomst mobiliteit

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het selecteren van bureaus op het gebied van mobiliteit.

Zowel de gemeenten Ommen als Hardenberg moeten de komende jaren fors bezuinigen. De gemeente Ommen moet een bedrag oplopend tot € 3,5 miljoen in 2017 bezuinigen, Hardenberg staat voor een bezuinigingsopgave van € 10 miljoen die op 1 januari 2017 gerealiseerd moet zijn.

De bezuinigingen hebben ook gevolgen voor de formatie van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Door versobering van bedrijfsvoering, slimmere inrichting van processen, terugdringen van formatie en het verder ontwikkelen van het organisatiemodel moet op de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg in de periode 2014 tot 2017 een besparing van ruim € 3,5 miljoen worden gerealiseerd. De formatie van de organisatie neemt als gevolg van bezuinigingen tussen 2015 en 2017 af met 64,5 fte.

Voor de medewerkers van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg betekent daarnaast dat de komende jaren versterkt wordt ingezet op kwaliteit, dat eigen ontwikkeling van medewerkers voorop staat, dat er maximale flexibiliteit gevraagd wordt en dat binnen de Bestuursdienst resultaatgericht gewerkt wordt.
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken wordt onder andere het mobiliteitscentrum 'Van Werk Naar Werk' opgericht.

Het Sociaal Statuut van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is uitgangspunt voor de begeleiding van de kandidaat. Het huidige Sociaal Statuut heeft een looptijd tot 2016. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is in overleg met de bonden om te komen tot een passend Sociaal Beleidskader.

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar bureaus op het gebied van mobiliteit.
Onder mobiliteit wordt verstaan het duurzaam van werk naar werk begeleiden van medewerkers van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Hiermee wordt bedoeld het begeleiden van medewerkers naar een structurele baan binnen of buiten de organisatie.

Wanneer er sprake is van verplichte personele mobiliteit dient er binnen de kaders van het huidige Sociaal Statuut of het mogelijk nieuwe Sociaal Beleidskader te worden geopereerd. Als er sprake is van vrijwillige personele mobiliteit dient er te worden geopereerd binnen de gestelde maatwerkafspraken. Deze afspraken worden door de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg met de betrokken kandidaat gemaakt.

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg  is het van belang dat een bureau aantoonbare netwerkcontacten heeft bij profit en non-profit organisaties in met name de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Gelderland.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg wil een raamovereenkomst zonder afnameverplichting  afsluiten met minimaal twee en maximaal zes bureaus voor het begeleiden van werk naar werk binnen en/of buiten de Bestuursdienst Ommen – Hardenberg.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg wenst per perceel met twee partijen een overeenkomst af te sluiten. De opdracht is onderverdeeld in drie (3) percelen.

  • Perceel A:    VMBO/MBO opleidingsniveau
  • Perceel B:    HBO opleidingsniveau
  • Perceel C:    WO opleidingsniveau

Bij deze aanbesteding worden maximaal vijftien bureaus (vijf bureaus per perceel) in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels negen bureaus (drie bureaus per perceel) geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal zes openstaande plaatsen (twee bureaus per perceel), dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 16 oktober 2013 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst worden beoordeeld op geschiktheid . Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de zes ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.
Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bureaus gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bureaus die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.