Renovatie Sportpark Zandeinde Lemele

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de renovatie van Sportpark Zandeinde in Lemele.

De opdracht bestaat voornamelijk uit:

  • de aanleg van een kunstgras hoofdveld;
  • de aanleg van een kunstgras pupillenveld;
  • de aanleg van een natuurgrasveld.

De aanbesteding vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Planning
De planning is als volgt:

1 tot en met 15 april 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

16 en 17 april 2015:
Beoordeling en controle aanmeldingen op geschiktheid.

20 april 2015:
Eventuele loting.

21 april 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

September 2015:
Oplevering.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 15 april 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 20 april 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 21 april 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Bij onvoldoende geschikte aanmeldingen behoudt de gemeente zich het recht voor om de openstaande plaats(en) in te vullen met geschikte partijen, die zich niet hebben aangemeld voor deze procedure.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden door ons op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld. Inschrijvers die volgens ons voldoen aan de geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met projecten van gelijke aard en omvang. De referenties en referentieprojecten dienen minimaal uit de onderstaande onderdelen te bestaan:

  • aanleg kunstgrasvoetbalveld met goedkeuring conform de normen van NOC*NSF, KNVB en FIFA;
  • aanleg van een natuurgrasvoetbalveld;
  • aanleg van bestratingen.

Voor het opgeven van referenties kan gebruik worden gemaakt van onderaannemers, die ook daadwerkelijk worden ingezet voor dit project. Partijen mogen zich in het kader van deze marktverkenning slechts één keer aanmelden: als hoofdaannemer, of als onderaannemer.

U kunt de tevredenheidsverklaringen van de door u opgegeven referenties meesturen door middel van het digitale aanmeldformulier, of apart toesturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.