Rioleringsonderhoud 2015-2016

De gemeenten Hardenberg en Ommen starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Rioleringsonderhoud 2015-2016'.

Aard en omvang van het werk:

 • Rioleringswerkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Communicatie
 • Kwaliteit aantoonbaar borgen.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een UAV-GC 2005 overeenkomst.
 • De beoogde looptijd betreft 1 jaar; medio december 2015 tot en met december 2016.
 • Gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving

Planning onder voorbehoud:

 • 7 tot en met 21 oktober 2015: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg en Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 22 tot en met 23 oktober 2015: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 27 of 28 oktober 2015: eventuele loting.
 • 30 oktober 2015: versturen aanbestedingsstukken.
 • Week 50 (7/11 december 2015): inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 21 oktober 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee partijen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 27 oktober 2015 of 28  oktober 2015.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde partijen de aanbestedingsdocumenten op 30 oktober 2015 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar aantoonbaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring te hebben met UAV-GC contracten, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de Opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.
 • Beschikken over kennis van rioolreparaties middels sleuf loze technieken dan wel open ontgraving, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de Opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 80.000.
 • Ervaring te hebben in rioleringsonderhoud waarbij de Opdrachtnemer tevens volledig verantwoordelijk is geweest voor het omgevingsmanagement tijdens dit werk. Het gaat hierbij om de uitvoeringsgerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere of gelijkwaardig aan:
  - openbaar vervoersbedrijven
  - weekmarkt en/of evenementen
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied

Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de Opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 80.000.

Let op: bijvoorbeeld enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende, één en ander dient concreet te zijn onderbouwd op de zaken zoals genoemd.

Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan: Projectnaam, Financiële omvang, Opleverdatum, Contractvorm.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u uw aanmelding inclusief de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering te sturen aan: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.