Rioleringsonderhoud 2016-2017

De gemeenten Hardenberg en Ommen starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Rioleringsonderhoud 2016-2017'.

Aard en omvang van het werk:

 • Rioleringswerkzaamheden.
 • Verkeersmaatregelen.
 • Communicatie.
 • Kwaliteit aantoonbaar borgen.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een UAV-GC 2005 overeenkomst.
 • De beoogde looptijd betreft 1 jaar.
 • Gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 22 september tot en met 5 oktober2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg en Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 6 en 7 oktober 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 10 oktober 2016: eventuele loting.
 • 12 oktober 2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • Week 46 (14 tot en met 18 november 2016): inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten hebben hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 5 oktober 2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee partijen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 10 oktober 2016. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde partijen de aanbestedingsdocumenten op 12 oktober 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Procedure
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar aantoonbaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met UAV-GC contracten, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.
 • Beschikken over kennis van rioolreparaties middels sleufloze technieken dan wel open ontgraving, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 80.000.
 • Ervaring in rioleringsonderhoud waarbij de opdrachtnemer tevens volledig verantwoordelijk is geweest voor het omgevingsmanagement tijdens dit werk. Het gaat hierbij om de uitvoeringsgerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere of gelijkwaardig aan:
  - openbaar vervoersbedrijven.
  - weekmarkt en/of evenementen.
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
  Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 80.00.
Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd op de zaken zoals genoemd.

Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan: projectnaam, financiële omvang, opleverdatum en contractvorm.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt uw aanmelding inclusief de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.