Rioleringsonderhoud 2017-2018

De gemeenten Hardenberg en Ommen starten binnenkort gezamenlijk een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Rioleringsonderhoud 2017-2018'.

Aard en omvang van het werk:

 • Rioleringswerkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Communicatie
 • Kwaliteit aantoonbaar borgen.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een UAV-GC 2005 overeenkomst.
 • De beoogde looptijd betreft 1 jaar.

Planning onder voorbehoud:

 • Van 9 tot en met 25 oktober 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg en Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 26 oktober 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 27 oktober 2017: eventuele loting.
 • 30 oktober 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • Week 48: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vier bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten hebben hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 oktober 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee partijen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 27 oktober 2017. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst, worden de aanbestedingsdocumenten op 30 oktober 2017 gelijktijdig verzonden aan alle geselecteerde partijen. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen. Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten.

Geschiktheidseis 1
UAV-GC contracten, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de Opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.

Geschiktheidseis 2
Rioolreparaties middels sleufloze technieken dan wel open ontgraving, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de Opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van € 80.000.

Geschiktheidseis 3
Rioleringsonderhoud waarbij de Opdrachtnemer tevens volledig verantwoordelijk is geweest voor het omgevingsmanagement tijdens dit werk, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de Opdrachtgever voor een afgerond project,  met een minimale omvang van € 80.000.
Het gaat hierbij om de uitvoeringsgerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere of gelijkwaardig aan:

 • openbaar vervoersbedrijven
 • hulpdiensten
 • weekmarkt en/of evenementen
 • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
 • werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: bijvoorbeeld enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd op de zaken zoals genoemd. 

Voorwaarden

 • Van elke referentie dient een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan: Projectnaam, Financiële omvang, Opleverdatum, Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één  referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.