Uitbreiding Sporthal Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het uitbreiden van sporthal Ommen.

Aard en omvang van het werk:

 • Integraal ontwerpen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) van de sporthal (uitbreiding) als onderdeel van het bestaande complex De Carrousel.
 • Planning.
 • Bouwrijp maken.
 • Realiseren van het gebouw en de noodzakelijke aanpassingen voor de aansluiting tussen de uitbreiding van de sporthal en het bestaande complex.
 • Het realiseren van de voorzieningen voor het losse sportinventaris en de coördinatie over de levering van het losse sportinventaris.
 • Realisatie van terreinvoorzieningen (bestrating).
 • Onderhouden van de uitbreiding van de sporthal voor 20 jaar

Uitgangspunten:

 • Het betreft een UAV-GC 2005 overeenkomst.
 • Gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitverhouding.
 • De beoogde start uitvoering van het contract is april 2018.
 • De beoogde opleverdatum is eind 2018 

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 17 tot en met 27 november 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 28 en 29 november 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 30 november 2017: eventuele loting in het gemeentehuis van Ommen.
 • 30 november 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 14 februari 2018: inschrijving.
 • 7 maart 2018: voornemen tot gunnen

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal drie  bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels één partij geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 27 november 2017 online aanmelden. 

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 30 november 2017. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 30 november 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 7 jaar ervaring heeft opgedaan met het ontwerpen en realiseren van (een) nieuwbouwproject(en):

 • Geschiktheidseis 1
  Aard: tenminste als hoofdaannemer één op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd werk op het gebied van de realisatie van een permanent gebouw bestemd als gymzaal/sporthal van minimaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlak. Hieronder valt niet de oppervlakte van woonfuncties, deze m2 bruto vloeroppervlak kunnen dan ook niet worden meegerekend.
 • Geschiktheidseis 2
 • Contractvorm: werken op basis van een geïntegreerd contract waarbij de gegadigde als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk was voor de totstandkoming van zowel het Architectonische als Technische Ontwerp van een utiliteitsgebouw, bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek evenals de realisatie van het utiliteitsgebouw. Gegadigden dienen aantoonbare ervaring te hebben met een UAV-GC contract dat betrekking heeft op het gehele proces, vanaf ontwerp tot en met oplevering.

Belangrijk:

 • Van elke referentie dien u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam
  - financiële omvang
  - opleverdatum
  - contractvorm
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één  referentie.
 • Gegadigde mag een combinatie vormen.
 • Gegadigde mag voor het voldoen aan de geschiktheidseisen een beroep doen op een derde.

Voorwaarde voor de geschiktheidseis “Contractvorm” is dat bij een beroep op een derde, de betreffende partij aantoonbaar over ervaring met de gevraagde contractvorm (UAV-GC) dient te beschikken en dat deze ervaring is opgedaan in een project vanaf ontwerp tot en met oplevering. Tevens dient gegadigde deze ervaring ook voor dit project, gedurende de ontwerpfase tot en met de oplevering, in te zetten.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of het uploaden van de tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail versturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.