Woonrijp maken Havengebied West te Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'woonrijp Havengebied West in Ommen'.

Informatie over het Havengebied West is te vinden op de website van de gemeente Ommen.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg trottoirs: circa 4.000m2
 • Aanleg bestrating: circa 6.000m2
 • Opnemen asfaltverharding: circa 200m2
 • Aanleg openbare verlichting: circa 50 stuks
 • Aanleg keerwanden: circa 32 meter
 • Aanleg plantplaatsen/beplantingsvak/gazon 10.000m2
 • Aanbrengen bomen: circa 50 stuks
 • Omgevingsmanagement
 • Maken uitvoeringsontwerp per fase

Uitgangspunten:

 • Het betreft een raamovereenkomst (RAW Bestek).
 • De beoogde looptijd betreft vijf jaar: van 1 juni 2016  tot en met 1 juni 2021.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • De eerste fase/deelopdracht bevat circa 1.200m2 bestrating, 600m2  trottoir, 10 lichtmasten en moet worden opgeleverd voor 15 juli 2016.
 • De fasering van het overige werk is afhankelijk van de afname en bebouwing van de woningbouwkavels. De uitvoering van het werk wordt in verschillende deelopdrachten per fase verleend.

Planning onder voorbehoud:

 • 31 maart tot en met 13 april 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 14 en 15 april 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 18 april 2016, 13:00 uur: eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • 29 april 2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • 26 mei 2016: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier  bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 13 april 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 18 april 2016.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 29 april 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met het woonrijpmaken van woongebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 300.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  - huisvuilophaaldienst
  - onderhoudsdiensten
  Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

De tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering kunt u sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen in aanmerking voor loting. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.