Woonrijpmaken Westflank fase 2 in Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Woonrijpmaken Westflank fase 2' Ommen.

Het werk bestaat uit: het aanleggen van riolering en aanbrengen van elementenverharding op basis van een UAV-GC contract. De planning is als volgt.

  • 5 maart start onderhandse aanbesteding, versturen van de stukken
  • 26 maart aanbesteding
  • Oplevering medio juli

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 28 februari 2014 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst worden beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven op 5 maart gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

1. Ervaring met UAV-GC,aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond project met een minimale omvang van € 180.000
2. Ervaring met projecten in binnenstedelijk gebied, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project met een minimale omvang van €180.000
3. Ervaring met omgevingsmanagement in een project in binnenstedelijk gebied, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgrond project met een minimale omvang van € 180.000

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.