Woonrijpmaken Westflank fase IV te Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'woonrijpmaken Westflank fase IV te Ommen'.

Meer en achtergrondinformatie over de Westflank is te vinden op de website van de gemeente Ommen.

Aard en omvang van het werk:

 • Omgevingsmanagement
 • Opnemen verharding: circa 2000 m2
 • Aanleg bestrating: circa 3500m2
 • Aanbrengen hoofdriool circa 50m
 • Aanleg openbare verlichting: circa 25  stuks
 • Aanleg plantplaatsen/beplantingsvak/gazon: 100m2
 • Aanbrengen bomen: circa 2 stuks

Uitgangspunten:

 • Standaard RAW Bestek.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • De beoogde start uitvoering is januari 2018 en woonrijp opleveren voor juli 2018.
 • De fasering is afhankelijk van de oplevering / ingebruikname van de te realiseren gebouwen binnen het project de Westflank.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 6 tot en met 19 november 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 20 en 21 november 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 23 november 2017 om 13.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis van Ommen.
 • 29 november 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 11 januari 2018: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier  bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 19 november 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 23 november 2017 om 13.00 uur. 

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 29 november 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten.

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het woonrijpmaken van stedelijk winkelgebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 260.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in stedelijk winkelgebied in één afgerond project met een minimale omvang van € 260.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Dit met name ten aanzien van bereikbaarheid omgeving tijdens de uitvoering.
  Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - hulpdiensten, huisvuilophaaldienst en onderhoudsdiensten.
  Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is. 

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.