Vooraankondiging offerteaanvraag groot onderhoud Laarakkers te Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor  groot onderhoud in de wijk Laarakkers te Ommen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 • opbreekwerkzaamheden asfalt- en elementenverhardingen: circa  23.000 m2;
 • frezen asfalt(dek)lagen: circa  2.000 m2;
 • grondwerkzaamheden: circa 6.000 m3;
 • aanbrengen kolk- en huisaansluitingen: circa 3800 m1;
 • aanbrengen van kolken: circa 180 st;
 • deelreparaties en wortelfrezen riolering: circa 30 st;
 • aanbrengen van funderingslagen: circa 12.000 ton;
 • aanbrengen opsluitingen: circa 10.000   m1;
 • aanbrengen van elementenverhardingen: circa 23.000 m2;
 • aanbrengen van  coating: circa 350 m2;
 • aanbrengen van terreininrichtingen;
 • uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Uitgangspunten:

 • het betreft een RAW Bestek;
 • de beoogde looptijd uitvoering betreft ca. 8 maanden en 6 maanden onderhoudsperiode;
 • start uitvoering augustus 2021 en oplevering eind maart 2022;
 • gunningscriterium is de laagste prijs.

Planning onder voorbehoud:

 • week 17 marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen;
 • week 19 uiterste datum aanmelding voor gegadigden; 
 • week 19 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • week 20 versturen aanbestedingsstukken;
 • week 22 nota van inlichtingen;
 • week 23 verzending nota van inlichtingen;
 • week 25 aanbesteding en opening; 
 • week 26 gunningsbeslissing/opdrachtverlening.

Aanmelden

Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de GGW sector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. 

De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hier vóór maandag 10 mei 2021 online aanmelden.

De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eisen. Indien meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats.

Voor rechtspersonen die binnen dezelfde holding vallen geldt dat slechts één onderneming van de holding waartoe zij behoort zich kan aanmelden. Indien partijen dit niet eerbiedigen, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname voor alle ondernemingen uit die holding.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op maandag 17 mei 2021 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken toegestuurd. Dit zal gebeuren via het online platform CTM Solutions. Indien u nog geen account hebt kunt u zich registreren via https://www.ctmsolution.nl/leveranciers/. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst op onderstaande eisen:

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met onderstaande punten:

Eis 1:

Ervaring met groot onderhoud van een woongebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering van een afgerond project, met een minimale omvang van € 750.000,--

Eis 2:

Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van         

€ 500.000,-- waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoerings-gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere:

 • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
 • werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied
 • huisvuilophaaldienst
 • hulpdiensten
 • onderhoudsdiensten

Om aan een eis te voldoen, upload u 1 referentieopdracht. Om te voldoen aan een eis mag u gebruik maken van ervaring/referenties van derden, indien u aantoont dat u deze derde partij ook daadwerkelijk tot uw beschikking hebt ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Belangrijk

 • Bij de referentieopdracht dient een vormvrije tevredenheidsverklaring te worden overlegd;

In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:

 • Projectnaam;
 • Financiële omvang; 
 • Start- en opleverdatum; 
 • Contractvorm;
 • Welke onderdelen zelf en welke door onderaannemer(s) is uitgevoerd;
 • Contactpersoon referentie opdracht.
 • Het is mogelijk dat de ingediende referentie door de gemeente Ommen worden getoetst op juistheid.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Heeft u nog vragen?

Over de inhoud van de aanbesteding zullen voorlopig geen verdere uitspraken gedaan worden.

Indien u vragen heeft over deze vooraankondiging of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met Inkoop via het volgende e-mailadres: inkoop@ssc-ons.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.