Over de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt alle besluiten die belangrijk zijn voor de gemeente. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders deze besluiten goed uitvoert. Ook maken de leden van de gemeenteraad de begroting en controleren zij het financiële jaarverslag van de gemeente. Tot slot hebben de leden van de gemeenteraad contact met de inwoners. Zo kunnen ze de belangen van de inwoners meenemen bij de besluiten die ze nemen. De gemeenteraad wordt ook wel de raad genoemd.

Het vergaderschema en informatie over de onderwerpen die in de gemeenteraad van Ommen worden besproken, zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem. De vergaderingen van de raad kunt u hier ook volgen. Er worden beeld- en geluidsopnamen van de vergaderingen gemaakt, die online op elk gewenst moment zijn terug te kijken via het raadsinformatiesysteem.