Cultuursubsidies

Culturele verenigingen, instellingen en organisaties in de gemeente Ommen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie. Door middel van een subsidie worden activiteiten op het gebied van cultuur voor een brede doelgroep mogelijk gemaakt.

De gemeente verstrekt onder meer subsidies voor:

  • Amateurkunst
  • Bibliotheek en theater
  • Cultuureducatie
  • Muziekonderwijs

De criteria en voorwaarden voor cultuursubsidies staan in de gemeentelijke beleidsregels. (Meer)jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

Amateurkunst

Zang- of toneelverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie voor het geven van een openbare uitvoering. De subsidie wordt verleend in de vorm van een vast bedrag. Een muziekvereniging kan voor een subsidie in aanmerking komen, als (een deel van) de leden afkomstig is uit de gemeente Ommen.

Daarnaast kan een muziekvereniging met leden uit de gemeente Ommen een subsidie aanvragen voor deelname aan concoursen en/of kampioenswedstrijden. De subsidie wordt verleend in de vorm van een vast bedrag. Er wordt maximaal één aanvraag per jaar per muziekvereniging gehonoreerd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Projectsubsidie Wmo en Cultuur

Aan instellingen of natuurlijke personen kan een eenmalige projectsubsidie worden verleend voor activiteiten met een vernieuwend of experimenteel karakter op het gebied van Wmo en Cultuur. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten, maar mag nooit meer dan het exploitatietekort of het vastgestelde maximale bedrag per projectaanvraag zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een subsidieplafond vast. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Een eenmalige subsidie moet uiterlijk zes weken vóór de start van de te subsidiëren activiteit(en) worden aangevraagd.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een subsidie in 2023 indienen tot uiterlijk 1 oktober 2022. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar gemeente@ommen.nl. Alle binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de ‘Beleidsregels Subsidieverlening Ommen 2013’.