Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen.

Als u bezwaar indient, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelt de gemeente uw bezwaarschrift. Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) moet het besluit in heroverweging nemen.

Hiervoor vraagt het bestuursorgaan advies aan de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Tijdens een hoorzitting wordt zowel aan de burger als aan het bestuursorgaan de mogelijkheid gegeven om hun standpunten toe te lichten. Daarna stelt de commissie een advies op. De commissie wordt ondersteund door het secretariaat.

De Commissie Bezwaarschriften bestaat uit de onderstaande voorzitters en leden. Allen zijn niet in dienst van de gemeente Ommen. Zij zijn onafhankelijk en brengen advies uit aan het bevoegde bestuursorgaan.

Naam Functie
De heer mr. E.H.H. Schelhaas Voorzitter en plaatsvervangend lid
De heer L. van der Tol Voorzitter en plaatsvervangend lid
Mevrouw mr. E. Maalsen Plaatsvervangend voorzitter en lid
De heer mr. H. ten Hoven Lid
De heer mr. M.J. Boezelman Lid
Mevrouw mr. H. Kruize Lid
Leden Commissie Bezwaarschriften

Indienen bezwaar

U kunt kosteloos een bezwaarschrift indienen. U moet het bezwaarschrift opsturen binnen 6 weken na de verzenddatum, die op het besluit staat vermeld. Als op het besluit geen verzenddatum staat vermeld, dan is het besluit verzonden op dezelfde dag als het genomen is.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Bij deze brief bevindt zich meer informatie over de verdere behandeling van het bezwaarschrift.

Schriftelijk indienen van een bezwaarschrift kan op het volgende adres:
Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

U kunt ook per e-mail uw bezwaarschrift indienen, dit kan naar bezwaar@ommen.nl

Voeg bij uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende informatie:

 • Naam en adres van degene die het bezwaarschrift indient.
 • Datum van uw bezwaarschrift.
 • Tegen welk besluit (datum, kenmerk) uw bezwaren zich richten.
 • Redenen waarom u het niet eens bent met het genomen besluit.
 • Indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit.

Procedure

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u te maken krijgen met:

 • Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften
 • Advies en verslag hoorzitting Commissie Bezwaarschriften,
 • Beslissing op bezwaar,
 • Beroep,
 • Verzoek om een voorlopige voorziening.

Als u een bezwaarschrift indient, ontvangt u in de meeste gevallen een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften op het gemeentehuis. Bij een hoorzitting zijn een voorzitter en twee commissieleden aanwezig.

Deze hoorzitting is openbaar. Dit betekent dat er toehoorders, waaronder de pers, aanwezig kunnen zijn. In het geval van vertrouwelijke zaken kunt u bij de commissie een verzoek indienen om de hoorzitting achter gesloten deuren te houden.

Tijdens een hoorzitting krijgt u als eerste de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger van het bevoegde bestuursorgaan de gelegenheid om de zaak toe te lichten. Soms zijn er ook andere belanghebbenden aanwezig die het woord kunnen voeren. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen voor het geven van meer informatie of een toelichting.

De Commissie Bezwaarschriften houdt eenmaal per maand een openbare hoorzitting. Deze vindt plaats in het gemeentehuis van Ommen aan de Chevalleraustraat 2, te Ommen.

2022

 • woensdag 12 januari 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 9 februari 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 9 maart 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 12 april 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 11 mei 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 8 juni 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 13 juli 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 10 augustus 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 7 september 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 12 oktober 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 9 november 2022 om 09.30 uur
 • woensdag 7 december 2022 om 09.30 uur.

2023

 • woensdag 11 januari 2023
 • woensdag 8 februari 2023
 • woensdag 8 maart 2023
 • woensdag 12 april 2023
 • woensdag 10 mei 2023
 • woensdag 14 juni 2023
 • woensdag 12 juli 2023
 • woensdag 9 augustus 2023
 • woensdag 13 september 2023
 • woensdag 11 oktober 2023
 • woensdag 8 november 2023
 • woensdag 13 december 2023

Nadat alle partijen zijn gehoord, bespreken de commissieleden de zaak daarna in een besloten vergadering. Vervolgens stelt de Commissie Bezwaarschriften een advies op voor het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Meestal duurt dit enkele weken. U ontvangt een kopie van dit advies.

Het kan zijn dat na de hoorzitting nog een nader onderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld een onderzoek door deskundigen. Dan houdt de Commissie Bezwaarschriften het advies aan. U ontvangt hierover nader bericht.

Op basis van dit advies neemt de gemeente een beslissing op het bezwaar. De gemeente doet haar best om dat te doen binnen twaalf weken na het aflopen van de bezwarentermijn. Op grond van de wet moet dat ook. Soms lukt dat echter niet; u krijgt daar dan bericht over (verdagingsbesluit). De termijn wordt dan met zes weken verlengd.

Meestal komt de beslissing op het bezwaar overeen met het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Het bestuursorgaan mag echter ook afwijken van het advies. De redenen voor afwijken staan dan vermeld in het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank. U dient dan binnen zes weken na de verzending van de beslissing op bezwaar een brief (uw beroepschrift) te sturen aan:

Rechtbank Overijssel
Sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Bij het beroepschrift zendt u het besluit waartegen u beroep aantekent mee. Verder vermeldt u in uw beroepschrift uw naam, adres en de redenen waarom u beroep aantekent. U kunt ook beroep instellen als de gemeente niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen.

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit in principe mag worden uitgevoerd.

Om dit te voorkomen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel in Zwolle. De Voorzieningenrechter kan dan bepalen dat (de uitvoering van) het besluit wordt geschorst totdat op het bezwaar of beroep is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen aan/indienen bij:

Rechtbank Overijssel
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen na afloop van de bezwaartermijn. De gemeente heeft dan 12 weken de tijd voor de beslissing op het bezwaar. Deze periode mogen wij 1 keer met 6 weken verlengen.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Zorg er voor dat u een beroepschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing op bezwaar heeft genomen.

Een beroepschrift bestaat uit:

 • naam, adres en handtekening
 • de datum van uw beroepschrift
 • een omschrijving van de beslissing (op bezwaar) waartegen uw beroepschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is of wordt uitgesteld? Vraag dan een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid‘.

Houd er rekening mee dat u zelf moet zorgen voor een vertaling, als dit voor een goede afhandeling noodzakelijk is.

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit in principe mag worden uitgevoerd.

Om dit te voorkomen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel in Zwolle. De Voorzieningenrechter kan dan bepalen dat (de uitvoering van) het besluit wordt geschorst totdat op het bezwaar of beroep is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen aan/indienen bij:

Rechtbank Overijssel
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Besluiten die betrekking hebben op de openbare ruimte, bijvoorbeeld bouwvergunningen of sloopvergunningen, worden (meestal) gepubliceerd op de gemeentelijke pagina’s in het Ommer Nieuws. Het Ommer Nieuws verschijnt wekelijks huis aan huis.

Bij die besluiten staat vermeld wanneer het besluit is gepubliceerd en tot wanneer bezwaar of beroep mogelijk is.