Klacht over de gemeente Ommen

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door de gemeente of een medewerker van de gemeente bent of wordt behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om klachten van burgers en instanties op een correcte manier in behandeling te nemen.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Schriftelijke klachten kunt u sturen naar:

Gemeente Ommen
t.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 100
7730 AC Ommen

Ook is het mogelijk om uw klacht via DigiD of E-herkenning in te dienen:

Procedure

Uw schriftelijke klacht moet in ieder geval zijn voorzien van de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u de klacht indient.
  • Op wie of wat de klacht betrekking heeft.
  • Een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat.
  • Uw klacht moet ondertekend zijn.

U ontvangt een bevestiging van uw klacht. Hierin staat ook aangegeven dat de Klachtencoördinator de klacht in behandeling neemt.

Als u over het college of de raad klaagt, dan wordt de klacht behandeld door of namens de gemeentesecretaris. Het college of de raad stuurt u uiteindelijk zelf een antwoord.

Mondelinge toelichting

In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om uw klacht nog eens mondeling toe te lichten. U kunt zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Ook degene waarover u klaagt wordt gehoord. Het horen van beide partijen kan afzonderlijk van elkaar of gelijktijdig gebeuren. In beide gevallen wordt een verslag gemaakt.

Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een brief en een rapportage van de gemeente, waarin gemotiveerd wordt aangegeven hoe uw klacht wordt afgedaan. Bij bijzondere omstandigheden kan de termijn van beantwoording met vier weken worden verlengd.

U belt met de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 0529.

Als u na de interne klachtenprocedure niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kijkt nog een keer naar de klacht en naar de manier waarop daarmee is omgegaan.

Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon: 0800 335 5555

Meer informatie over de manier om met de nationale ombudsman in contact te komen vindt u op www.nationaleombudsman.nl/contact-en-adres. Algemene informatie over de Nationale ombudsman vindt u op www.nationaleombudsman.nl.

U krijgt een ontvangstbevestiging met een uitleg van de procedure. In de meeste gevallen wordt uw klacht intern doorgezonden. U krijgt de mogelijkheid om gehoord te worden. U krijgt schriftelijk een besluit met onderbouwing op uw klacht.