Collecte of verkoopactie

Plaatselijke instellingen, verenigingen en stichtingen die een verkoopactie of collecte wilt houden, dienen hiervoor vooraf een aanvraag te doen bij de gemeente.

Voor het collecteren of een verkoopactie in de gemeente Ommen is een vergunning nodig. Er is geen vergunning nodig voor een inzameling of werving in besloten kring of een inzameling door een instelling die is ingedeeld in het, door het college vastgestelde, collecte- en wervingsrooster. U moet dan enkel melding maken van uw inzameling.

Een inzameling kan door de gemeente worden verboden, als deze gelijktijdig wordt gehouden met een inzameling van een andere instelling, vereniging of stichting.

Collecte- en wervingsrooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Als uw organisatie niet is opgenomen op deze lijst, heeft u alleen de mogelijkheid om een collecte of verkoopactie te houden in een ‘vrije periode’.

Voor het verlenen van een standplaatsvergunning worden kosten in rekening gebracht. Informeer vooraf bij de Publieksdienst naar de hoogte hiervan.

De aanvraag moet ten minste vier weken voor de verkoopactie of collecte worden gedaan.