Reclame plaatsen

Bedrijven en organisaties die zich willen profileren, kunnen hiervoor gebruik maken van reclame-uitingen. Voor het gebruik van deze reclame-uitingen zijn door de gemeente regels opgesteld om wildgroei aan borden te voorkomen.

Op uw eigen terrein mag u reclame maken voor uw eigen bedrijf. Voor alle andere uitingen en locaties (zowel privé als openbaar) is het reclamebeleid van de gemeente van toepassing.

Permanente reclame

Voor het maken van reclame op en aan gevels, voor reclameobjecten op uw eigen terrein en voor bordjes langs of op de openbare weg heeft u een vergunning nodig.

Reclame aan lichtmasten en klokken kan door middel van de beschikbare city-displays. Infokasten en verwijsborden worden verzorgd via NPB Media.

Weideborden zijn in de gemeente Ommen niet toegestaan.

Tijdelijke reclame

Bij niet commerciële aankondigingen worden spandoeken voor maximaal veertien dagen gedoogd. Aankondigingsborden van evenementen zijn onder voorwaarden vergunningsvrij toegestaan.

Het gebruik van sandwich- en driehoeksborden is in de gemeente Ommen niet toegestaan.

Aankondigingsborden van evenementen
Vooral in de zomer worden verschillende sociaal-culturele evenementen en activiteiten aangekondigd met borden die op stukken land of in de berm zijn geplaatst. Deze vorm van reclame-uiting is alleen toegestaan als:

 • het evenement over maximaal 14 dagen wordt gehouden;
 • het bord op het terrein staat waar het evenement wordt gehouden en geen grotere oppervlakte heeft dan 0,5 m2 en geen grotere afmeting in één richting heeft van 1 meter (conform de APV);
 • het zelfgemaakte borden betreft, die worden geplaatst onder of direct bij de door de gemeente geplaatste vrije aanplakborden.

Reclame-uitingen via de gemeente

De gemeente heeft de volgende mogelijkheden om uw bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken:

 • Aankondigingen
  Hiervoor kunt u gebruik maken van de 24 dubbelzijdige city-displays die verspreid in de gemeente, aan lantaarnpalen zijn bevestigd. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met de firma Hoffman.
 • Lichtmastreclame
  Om reclame te kunnen maken op de lichtmasten in de gemeente, kunt u opnemen met de firma NPB Media.

Spandoeken

Een spandoek mag op en rondom de openbare weg worden opgehangen indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

 • Het betreft een tijdelijk spandoek voor de duur van hooguit drie weken per jaar. De boodschap op het spandoek sluit bijvoorbeeld aan bij collecte- of actieweken.
 • Het spandoek wordt opgehangen voor organisaties voor zogenaamde goede doelen of goede doelstellingen. Dit betreft bijvoorbeeld organisaties die aangesloten zijn bij Goede Doelen Nederland of lokaal bekende maatschappelijke organisaties. Het betreffen in ieder geval geen spandoeken voor hoofdzakelijke niet-maatschappelijk doelen zoals handelsreclame.
 • Indien het spandoek boven een weggedeelte voor verkeer wordt opgehangen, dient deze tenminste 4,20 meter boven het wegdek te worden geplaatst. Deze hoogte sluit aan bij regelgeving voor het verkeer.
 • Een spandoeken mag niet verlicht zijn.
 • Een spandoek dient deugdelijk en strak gespannen te zijn bevestigd.

Bovenstaande randvoorwaarden zijn niet van toepassing op spandoeken, die worden geplaatst boven of aan wegen van de rijksoverheid, provincie of waterschap. In die gevallen geldt de regelgeving van de desbetreffende overheid.

Algemene plaatselijke verordening
Als het spandoek in strijd is met de Algemene plaatselijke verordening (APV), dient deze op aanwijzing van de gemeente of politie te worden verwijderd. Meer informatie over de regelgeving is te vinden in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Eventuele schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen zijn voor uw eigen rekening. Het is daarnaast uw eigen verantwoordelijkheid om eventuele privaatrechtelijke toestemming van derden te krijgen. Overige wet- en regelgeving blijft ten alle tijd van toepassing.

Ontheffing
Indien u niet aan de randvoorwaarden kunt voldoen, kunt u bij de gemeente Ommen een ontheffing aanvragen voor het plaatsen van een spandoek. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Publieksdienst. U kunt daarvoor bellen met het telefoonnummer 14 0529.

De vergunning voorkomt dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt. Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

U kunt binnen 6 bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.