Openbaar groen

De gemeente Ommen onderhoudt dagelijks circa 112,79 hectaren openbaar groen en 5.609 straat- en parkbomen binnen de bebouwde kommen van de gemeente.

Het onderhoud van het openbaar groen in uw woonstraat vindt volgens het kwaliteitsbeeld ‘basis’ van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het kenniscentrum CROW plaats. In het Centrum van Ommen wordt het kwaliteitsbeeld ‘hoog’ nagestreefd, het openbaar groen in het centrum van Ommen is spaarzaam aanwezig. De gazons en de trapvelden worden wekelijks gemaaid en de bermen 1 tot 4 keer per jaar afhankelijk van de ligging.

Jaarlijks wordt vijftien procent van alle straat- en parkbomen en bosplantsoen gesnoeid. Het sierplantsoen wordt eens in de twee tot drie jaar gesnoeid. In de maanden juni – augustus vindt randsnoei van het bos- en sierplantsoen plaats om onder andere verkeershinder te voorkomen.

Natuurvriendelijk beheer

De gemeente Ommen onderhoudt zo’n 14 hectare gras binnen de bebouwde kom op een natuurvriendelijke wijze. Niet alles wordt op deze locaties ineens gemaaid. Zo krijgen meer planten de kans om te bloeien en kunnen er meer insecten overleven.

Prairie tuinen

Op verschillende plekken in het centrum van Ommen zijn prairie tuinen met vaste planten en grassen gerealiseerd. Bij een prairie tuinen staan op ieder moment van het jaar andere planten in bloei.

Onkruidbestrijding

Bij het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Ommen hoort ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Dit wordt gedaan door een niet chemische methode.

Overig onderhoud

Het bosplantsoen met inheemse struiken wordt natuurvriendelijk onderhouden, dat geldt ook voor de vijverranden.

Het openbaar groen wordt nagenoeg zonder chemische middelen onderhouden, alleen probleemonkruiden worden bestreden. De gemeente Ommen staat op de lijst van chemievrije gemeenten van Milieudefensie vermeld.

Heeft u een vraag of opmerking over het openbaar groen? Bijvoorbeeld overhangend groen dat voor verkeersonveilige situaties zorgt? Neem dan contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte.