Gemeentelijk omgevingsplan

Het Gemeentelijke Omgevingsplan biedt een helder beeld van de plannen van de gemeente zijn voor de verdere (ruimtelijke) ontwikkeling. Het bundelt diverse gemeentelijke plannen met elkaar. Hierdoor krijgt u als inwoner of ondernemers meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de inrichting van uw omgeving.

De basis voor het Gemeentelijke Omgevingsplan (GOP) is het Ommer Motief en de missie die daarin is vastgelegd. De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een groene, gastvrije en geïnspireerde verblijfsgemeente. Belangrijke pijlers daarbij zijn ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

Om deze missie te bereiken, is het GOP opgesteld. Dit plan is een samenvoeging en vereenvoudiging van bestaande bestemmingsplannen en verordeningen. Het bundelt de ambities van de gemeente op alle voor het omgevingsbeleid relevante beleidsterreinen: sociaal, economisch en fysiek. Past een plan binnen die ambities, dan staan ruimtelijke beperkingen niet meer in de weg. Hierdoor krijgt u als inwoner of ondernemer meer ruimte voor ontwikkelingen.

Structuurvisie

Het Gemeentelijk Omgevingsplan is tevens vastgesteld als structuurvisie, in de zin van de Wet op de ruimtelijke ordening. Het GOP voldoet aan de inhoudelijke eisen en vormvereisten die de Wro stelt aan een structuurvisie.

Inhoud

Het omgevingsplan kent een gecombineerde thematische en gebiedsgerichte opbouw. De kaders, opgaven en beoogde realisatie zijn per gebied en thema uitgewerkt.

Vijf overkoepelende gebiedsprogramma’s

Voor de gebiedsgerichte uitwerking van het omgevingsplan zijn vijf overkoepelende gebiedsprogramma’s gebundeld:

  1. Centrum: stadscentrum Ommen, inclusief Westflank.
  2. Wonen: woonwijken in de stad Ommen, inclusief Havengebied en Ommen Oost.
  3. Werken: bedrijventerreinen en bedrijvenpark in de stad Ommen.
  4. Kernen: kleine kernen in de gemeente Ommen.
  5. Buitengebied: het buitengebied met landbouw, recreatie en toerisme, landgoederen, water en natuur en landschap.

Drie centrale thema’s

Het omgevingsplan richt zich op drie centrale thema’s:

  1. Welzijn en leefbaarheid: Wonen / Onderwijs / Veiligheid, gezondheid, zorg, sport en cultuur;
  2. Welvaart en economie: Bedrijvigheid / Landbouw / Recreatie en toerisme;
  3. Omgevingskwaliteit: Milieu, klimaat, duurzaamheid en openbare ruimte / Natuur en landschap, water en erfgoed / Infrastructuur, verkeer en vervoer en bereikbaarheid.