Welstand

Hoe de kwaliteit van de gebouwen in de stad, in de dorpen en in het buitengebied wordt gewaarborgd, is vastgelegd in de welstandsnota. Deze nota wordt gebruikt voor de toetsing van concrete bouwplannen.

De welstandsnota van Ommen anticipeert op veranderende regelgeving, dereguleert door het aanwijzen van welstandsvrije gebieden en draagt bij aan de instandhouding en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ommen. Met de welstandsnota kan de gemeente sturen op kwaliteit, daar waar het er toe doet en loslaten daar waar dat kan. Zo is in de nieuwe nota gekozen voor verschillende niveaus van welstand.

Op basis van een waardering van de bebouwing in haar omgeving, met de daarbij behorende ambitiebepaling, zijn alle gebieden ingedeeld naar drie niveaus van welstand:

  • geen specifiek kwaliteitsbeleid ook wel welstandsvrij genoemd (niveau 0)
  • basisniveau (niveau 1)
  • hoog niveau (niveau 2)

Per gebied is het beleid samengevat op basis van de waardering en ambitiebepaling van dat gebied. Bovendien zijn aan de gebieden, indien van toepassing, welstandscriteria gekoppeld.

Stadsbouwmeester

Voor een objectieve beoordeling of een bouwwerk of reclame aan de welstandseisen voldoet, heeft de gemeente een stadsbouwmeester van Het Oversticht aangesteld. De stadsbouwmeester brengt een onafhankelijk advies uit aan de gemeente.

Vraag vooraf advies

Om te voorkomen dat u onverwacht met een negatief advies van de stadsbouwmeester wordt geconfronteerd, kunt u al vóór het indienen van uw aanvraag een oordeel over uw plannen vragen. Vaak kunt u zo tijd en kosten besparen, omdat in een vroeg stadium een eventuele bijstelling van uw plannen nog goed mogelijk is.

De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in de even weken op woensdagmorgen zitting in het gemeentehuis te Ommen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk indien het bouwplan of schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en indien het bouwplan of schetsplan vooraf is getoetst aan het ruimtelijk kader en akkoord is bevonden.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met bouwtoezicht@odijsselland.nl of via 06-20573409.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk indien het bouwplan of schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en indien het bouwplan of schetsplan vooraf is getoetst aan het ruimtelijk kader en akkoord is bevonden.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

U vindt deze eisen in de Welstandsnota en in beeldkwaliteitsplannen.

Als u gaat bouwen of verbouwen, hebt u daarvoor niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Als u vergunningvrij mag bouwen, hebt u geen advies van de stadsbouwmeester nodig. Wel kan de gemeente optreden als achteraf blijkt dat er sprake is van een exces (een situatie die de ruimtelijke kwaliteit ontoelaatbaar aantast). Ook is een welstandstoets vaak niet nodig als u een tijdelijk bouwwerk plaatst.

Een oriënterend gesprek met de stadsbouwmeester is gratis. Aan een advies van de stadsbouwmeester in het kader van een vooroverleg, een principeverzoek of over een aangevraagde omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tijdens het spreekuur kunt u ontwerpen voorbespreken of om een nadere toelichting te vragen op een advies. Daarbij denkt de stadsbouwmeester mee en geeft praktische tips. De stadsbouwmeester maakt voor u geen ontwerp, dat moet u zelf (laten) doen. U krijgt ongeveer 20 minuten om uw plannen aan de stadsbouwmeester voor te leggen.

Neem zoveel mogelijk materiaal mee om uw plannen te verduidelijken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • foto’s van de huidige situatie.
  • foto’s van de omgeving.
  • een tekening of schets van de gewenste situatie.
  • voorbeelden of monsters van te gebruiken materialen en kleuren.