Inschrijf formulier voorselectie verkoop Vlierlanden

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

In welke hoedanigheid tekent u:

Legitmatiebewijs(Vereist)

Referentie

Let op: De bijlagen uit uw aanmelding kunnen samen niet meer zijn dan 10 MB. Anders kan uw aanmelding niet worden ontvangen en verwerkt. Wilt u grotere bestanden versturen? Dan kunt u onder aan de pagina een We-Transferlink invullen, zodat wij u bestanden kunnen downloaden.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Verklaring referentieopdracht:

Aan inschrijver wordt gevraagd een verklaring mee te sturen van de opdrachtgever van de betreffende referentieopdracht die bewijst dat de opdracht naar behoren is/wordt uitgevoerd zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat; in die verklaring dient de projectnaam de omvang van het project, locatie, tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de referent (zonder tussenkomst van inschrijver) om de opgegeven referentie te verifiëren.

Inschrijver verklaart en garandeert dat:

1. Niet in staat van faillissement verkeren, noch mag een verzoek of vordering tot faillietverklaring van de deelnemer zijn ingediend overeenkomstig de Faillissementswet; 2. Aan hem mag geen surseance van betaling zijn verleend, noch mag hij surseance van betaling hebben aangevraagd; 3. Niet bij een rechterlijke beslissing zijn veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de deelnemer of een onderneming van de deelnemer in het gedrang brengt; 4. Niet bij een onherroepelijk vonnis zijn veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld; 5. Ten tijde van het inleveren van het aanmeldingsformulier niet zijn betrokken bij een procedure als bedoeld onder 1 t/m 5 voormeld, dan wel bij een onderzoek voorafgaand aan of in het kader van een dergelijke procedure; Door in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden voor inschrijving voorselectie verkoop grondpositie Vlierlanden.

Bij te voegen bijlagen

1. Een leesbare kopie van de relevante bladzijden (de bladzijden met de pasfoto en de handtekening) uit een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs) van de inschrijver (in geval van een natuurlijk persoon) c.q. ondertekenaar(s) namens de inschrijver (in geval van een rechtspersoon) en 2. Indien inschrijver een rechtspersoon betreft, een uittreksel uit het handelsregister, die de actuele situatie en bevoegdheden ten aanzien van de desbetreffende rechtspersoon en haar bevoegde bestuurder(s) weergeeft; 3. Verklaring referentieopdrachten. Let op: De bijlagen uit uw aanmelding kunnen samen niet meer zijn dan 10 MB. Anders kan uw aanmelding niet worden ontvangen en verwerkt. Wilt u grotere bestanden versturen? Dan kunt u onder aan de pagina een We-Transferlink invullen, zodat wij u bestanden kunnen downloaden.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Bevestiging
Wanneer uw bestanden samen groter zijn dan 10 MB kunt u hieronder een We-Transferlink neer zetten. Op deze manier kunnen wij uw bestanden downloaden. Let op: Geef duidelijke bestandsnamen aan uw bestanden.

Formulier voorselectie verkoop Vlierlanden